Λεωφορεία

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους η επί των αγροτικών οδικών γραμμών μεταφορά επιβατών επί κομίστρω κατ’ επιβάτην ενεργείται διά λεωφορείων δημοσίας χρήσεως των οποίων ο τύπος καθορίζεται υπό των δυνάμει του παρόντος Νόμου γενομένων Κανονισμών, κατόπιν αδείας χορηγουμένης υπό της Αρχής Αδειών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

“Αγροτική οδική γραμμή” σημαίνει την συνδέουσαν εν χωρίον ή κωμόπολιν με πόλιν ή χωρίον ή κωμόπολιν οδικήν γραμμήν διά την τακτικήν μεταφοράν επιβατών επί κομίστρω κατ’ επιβάτην˙

(3) Η αρχή αδειών εν τη ενασκήσει της διακριτικής αυτής εξουσίας θα λαμβάνη υπ’ όψιν τα κάτωθι:

(α) Την έκτασιν των μεταφορικών αναγκών τας οποίας σκοπεί να εξυπηρετήση η αιτουμένη οδική γραμμή˙

(β) την ύπαρξιν άλλων αδειούχων μεταφορικών επιχειρήσεων παρεχουσών τας αυτάς ή παρομοίας μεταφορικάς υπηρεσίας εις την περιοχήν και τον βαθμόν επαρκείας και τακτικότητος εις τον οποίον αι τοιαύται υπηρεσίαι παρέχονται˙

(γ) τον βαθμόν εις τον οποίον είναι πιθανόν ότι ούτος θα δύναται να παρέχη ασφαλείς, συνεχείς και τακτικάς μεταφορικάς υπηρεσίας˙

(δ) την ανάγκην συντονισμού της οδικής μεταφοράς επιβατών εις την περιοχήν προς εξασφάλισιν επαρκών, καταλλήλων και αποτελεσματικών μεταφορικών υπηρεσιών και αποφυγήν επιβλαβούς ανταγωνισμού των αναμεμιγμένων εις τας τοιαύτας μεταφοράς προσώπων˙

(ε) την έκτασιν καθ’ ην η προτεινομένη οδική γραμμή είναι αναγκαία ή ευκταία εν τω δημοσίω συμφέροντι.

(4) Η διαδρομή εκάστης οδικής γραμμής ως και η αφετηρία, το τέρμα, αι στάσεις, αι μετατροπαί και αι επεκτάσεις ταύτης καθορίζονται υπό της αρχής αδειών.

(5) Ο Υπουργός καθορίζει τα δι’ εκάστην οδικήν γραμμήν επιτρεπόμενα κόμιστρα αφού λάβη υπ’ όψιν την γνώμην του Συμβουλίου Οδικής Τροχαίας Μεταφοράς.

(6) Οσάκις λεωφορείον δημοσίας χρήσεως αναφορικώς προς το οποίον υπάρχει εν ισχύι άδεια οδικής χρήσεως τεθή εκτός κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης τούτου δικαιούται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος ή παντός ετέρου οικείου Νόμου, να τύχη αδείας οδικής χρήσεως αναφορικώς προς έτερον λεωφορείον δι’ ου προτίθεται να αντικαταστήση το τοιούτο λεωφορείον δημοσίας χρήσεως ως ακολούθως:

(α) Εάν ο εν τη αδεία κυκλοφορίας του αντικατασταθησομένου λεωφορείου προβλεπόμενος αριθμός επιβατών δεν υπερβαίνη τους δεκαοκτώ, χορηγείται άδεια διά την αντικατάστασιν του διά λεωφορείου δυναμένου να μεταφέρη επιβάτας μη υπερβαίνοντας τους δεκαοκτώ˙

(β) εάν ο εν τη αδεία κυκλοφορίας του αντικατασταθησομένου λεωφορείου προβλεπόμενος αριθμός επιβατών υπερβαίνη τους δεκαοκτώ αλλά δεν υπερβαίνη τους τριάκοντα πέντε, χορηγείται άδεια διά την αντικατάστασιν του διά λεωφορείου δυναμένου να μεταφέρη επιβάτας μη υπερβαίνοντας τους τριάκοντα πέντε˙

(γ) εάν ο εν τη αδεία κυκλοφορίας του αντικατασταθησομένου λεωφορείου προβλεπόμενος αριθμός επιβατών υπερβαίνη τους τριάκοντα πέντε χορηγείται άδεια διά την αντικατάστασιν του διά λεωφορείου δυναμένου να μεταφέρη επιβάτας μη υπερβαίνοντας τον αριθμόν των επιβατών τους οποίους το αντικατασταθησόμενον λεωφορείον ηδύνατο να μεταφέρη.

(7) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου οσάκις κάτοχοι αδειών οδικής χρήσεως προς εκτέλεσιν διά λεωφορείων μεταφοράς επιβατών επί κομίστρω κατ’ επιβάτην ήθελον ιδρύσει εταιρείαν διά την από κοινού εξυπηρέτησιν των εν ταις αδείαις αναφερομένων οδικών γραμμών και των εν αυταίς καθοριζομένων διαδρομών η αρχή αδειών χορηγεί προς την εταιρείαν ενιαίαν άδειαν οδικής χρήσεως δι’ εκτέλεσιν υπό των λεωφορείων αυτής οιασδήποτε οδικής γραμμής ή διαδρομής ην εξετέλει οιονδήποτε τούτων προ της συστάσεως της εταιρείας:

Νοείται ότι η αρχή αδειών δύναται να αρνηθή την χορήγησιν μιας τοιαύτης αδείας εάν υφίσταται κίνδυνος εκμεταλλεύσεως ή μη επαρκούς εξυπηρετήσεως του κοινού ή παραβλάπτεται άλλως το δημόσιον συμφέρον.