ΜΕΡΟΣ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συμβουλευτική Επιτροπή

41.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν-

(α) ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως πρόεδρος·

(β) ένας εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου·

(γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(δ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(ε) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

(στ) ένας εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου· και

(ζ) ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

(2) Ο κάθε φορέας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να εκπροσωπείται σε κάθε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής από διαφορετικό εκπρόσωπο, ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από ένα ή δύο συμβούλους.

(3) Σε κάθε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η παρουσία του προέδρου και τριών μελών αποτελεί απαρτία.

(4) Οι συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον πρόεδρό της. Οποιοδήποτε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής δύναται να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας, αφού δηλώσει γραπτώς τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί και τέτοια συνεδρία συγκαλείται από τον πρόεδρο μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκε η σύγκληση αυτής.

(5) Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μεριμνά ώστε για κάθε συνεδρία στην οποία πρόκειται να συζητηθεί θέμα που αφορά συγκεκριμένη εγκατάσταση, καλούνται έγκαιρα για να συμμετάσχουν σ’ αυτή εκπρόσωπος του Επάρχου και εκπρόσωπος της αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή της οποίας ασκεί τις εργασίες της η εγκατάσταση. Οι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη συνεδρία χωρίς, όμως, να έχουν δικαίωμα ψήφου.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή για τα θέματα που ορίζει ο παρών Νόμος.

(7) Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή των ειδοποιήσεων για συνεδρίες, ώστε να παραληφθούν από τα μέλη της επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρία. Στην ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί.

Γνώμη κοινού

42. Κατά την άσκηση των εξουσιών της, η Αρμόδια Αρχή είναι υποχρεωμένη, πριν τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις του κοινού.

Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

43.-(1) Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Υπουργός εξουσιοδοτεί λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να ενεργεί ως Αρχιεπιθεωρητής και λειτουργούς του ίδιου Υπουργείου να ενεργούν ως Επιθεωρητές.

(2) Ο Υπουργός, μετά από υπόδειξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως επίσης και του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, δύναται να εξουσιοδοτεί τους λειτουργούς των υπουργείων αυτών ως Επιθεωρητές για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Τα ονόματα των λειτουργών που διορίζονται ως Επιθεωρητές με βάση τα εδάφια (1) και (2), δημοσιεύονται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), ο Υπουργός δύναται με σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως θα καθορίζεται στην εξουσιοδότηση.

(5) Οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (4), ασκούν τα καθήκοντά τους υπό το συντονισμό του Αρχιεπιθεωρητή και η εξουσιοδότηση μπορεί να τερματίζεται σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σε αυτήν.

(6) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (4), δύναται να λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καθορίζεται από τον Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

(7) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (4) οφείλουν-

(α) να επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας που εκδίδει η Αρμόδια Αρχή, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητά τους· και

(β) να ενεργούν μόνο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που καθορίζει ο παρών Νόμος.

Καθήκοντα και εξουσίες Αρχιεπιθεωρητών και Επιθεωρητών

44.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους των φορέων εκμετάλλευσης, που εντεταλμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία για να διαπιστώνεται κατά πόσο οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, ο Αρχιεπιθεωρητής ή/και κάθε Επιθεωρητής δύναται-

(α) Να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά φορέα εκμετάλλευσης διενεργείται ή υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι διενεργείται δραστηριότητα ή λαμβάνει χώρα διεργασία η οποία αποτελεί ή δυνατό να αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου κανονισμού ή/και διατάγματος εκδιδομένου δυνάμει αυτού· ή είσοδος στα υποστατικά ή αεροσκάφη, δύναται να επιτευχθεί ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η δραστηριότητα ή η διεργασία ή σε οποιοδήποτε χρόνο·

(β) να διενεργεί δοκιμές ή μετρήσεις τις οποίες κρίνει αναγκαίες στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιωνδήποτε κατασκευών, μηχανημάτων, συσκευών ή εξοπλισμού που βρίσκονται στα υποστατικά ή αεροσκάφη και να προβαίνει σε κινηματογραφήσεις ή φωτογραφίσεις, εφόσον τις κρίνει αναγκαίες·

(δ) να αξιώνει την παρουσίαση και να προβαίνει σε επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων που αφορούν ή σχετίζονται με το φορέα εκμετάλλευσης, και τα οποία θεωρεί ότι περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες για σκοπούς διερεύνησης οποιουδήποτε θέματος που αφορά τον φορέα εκμετάλλευσης·

(ε) να παραλαμβάνει και μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία ή δείγμα ουσίας, που κρίνει ότι είναι αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή για σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου·

(στ) να αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευσης όπως-

(i) παρέχει σ’ αυτόν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του υπό έρευνα χώρου,

(ii) θέτει στη διάθεσή του εύλογες διευκολύνσεις ή μέσα για τη διενέργεια δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων, που κρίνει αναγκαίες για σκοπούς ελέγχου ή για διερεύνηση πιθανού αδικήματος,

(iii) παρέχει σ’ αυτόν οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχουν ή στις οποίες δυνατό να έχουν πρόσβαση και τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για το σκοπό έρευνας που διενεργεί·

(ζ) να αξιώνει όπως ο φορέας εκμετάλλευσης ή οποιοδήποτε μέρος του, ή οποιαδήποτε μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμός ή ουσίες που βρίσκονται σε αυτό, παραμένουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για σκοπούς ελέγχου, δοκιμής, μέτρησης ή εξέτασης, νοουμένου ότι η συμμόρφωση με την αξίωση αυτή δε συνεπάγεται τον τερματισμό ή τη διακοπή οποιασδήποτε ουσιώδους λειτουργίας του φορέα εκμετάλλευσης.

(η) να αξιώνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στον φορέα εκμετάλλευσης ή είχε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διεργασία σε αυτόν εντός της περιόδου των τελευταίων τριών (3) μηνών, όπως του παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση, εφόσον αυτές είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας που διενεργεί.

(3) Εάν ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοσδήποτε φορέας εκμετάλλευσης, λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει κατά τρόπο ο οποίος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που διαπίστωσε την παράβαση δεν είναι σύμφωνος με τις πρόνοιες του νόμου, τότε έχει εξουσία να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ή επίβλεψη του φορέα εκμετάλλευσης γραπτή ειδοποίηση με την οποία να -

(α) αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με συγκεκριμένες πρόνοιες του νόμου·

(β) δίνει οδηγίες για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων·

(γ) ορίζει χρονική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα· και

(δ) αξιώνει όπως η λειτουργία του φορέα εκμετάλλευσης τερματιστεί μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου, εφόσον δε ληφθούν τα μέτρα που όρισε.

(4) Εάν κατά την είσοδό του σε οποιοδήποτε φορέα εκμετάλλευσης για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής κρίνει ότι είναι αναγκαία η παρουσία και άλλου προσώπου που θα τον υποβοηθήσει στο έργο του, τότε μπορεί να συνοδεύεται είτε από αστυνομικό, είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο ή τον Αρχιεπιθεωρητή και ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει σε τέτοια περίπτωση να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου.

Ειδοποίηση βελτίωσης και απαγορευτικής ειδοποίησης

45.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδώσει στον φορέα εκμετάλλευσης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης ειδοποίηση βελτίωσης, η οποία να-

(α) αναφέρει ότι διαπίστωσε παράβαση διάταξης του παρόντος Νόμου,

(β) αναφέρει την ή τις πρόνοιες του Νόμου που έχουν παραβιαστεί, και να

(γ) καθορίζει χρονική περίοδο, όχι μικρότερη από είκοσι μία (21) ημέρες, μέσα στην οποία η παράβαση πρέπει να αρθεί.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ένσταση αναφορικά με την ειδοποίηση βελτίωσης που του επιδόθηκε δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης να υποβάλει γραπτώς ένσταση στην Αρμόδια Αρχή, η οποία εξετάζει κατόπιν ακρόασης των ενδιαφερομένων μερών και αποφασίζει εντός ευλόγου χρόνου κατά πόσο υπήρξε παράβαση. Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή αποφασίσει ότι υπήρξε παράβαση τότε ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να συμμορφωθεί με την ειδοποίηση βελτίωσης εντός τριάντα (30) ημερών, η οποία διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου επιθεώρησης από τον Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή.

(3) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης εντός της καθοριζόμενης χρονικής περιόδου, δύναται να επιδώσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης στο φορέα εκμετάλλευσης απαγορευτική ειδοποίηση.

(4) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) απαγορευτική ειδοποίηση-

(α) αναφέρει ότι ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής διαπίστωσε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης εντός της καθοριζόμενης χρονικής περιόδου,

(β) αναφέρει τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψη του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή, δεν πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(γ) περιέχει οδηγίες για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(δ) ορίζει xρονική περίοδο μετά την παρέλευση της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να παύσει να λειτουργεί, αν δεν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Νόμου και αν δεν ληφθούν τα μέτρα για τα οποία έδωσε οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο (γ).

(5) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ένσταση αναφορικά με την επιβολή απαγορευτικής ειδοποίησης που του επιδόθηκε δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης να υποβάλει γραπτώς ένσταση στην Αρμόδια Αρχή, η οποία εξετάζει κατόπιν ακρόασης όλων των ενδιαφερομένων μερών και αποφασίζει εντός ευλόγου χρόνου τη διατήρηση της επιβολής της απαγορευτικής ειδοποίησης ή την άρση της.

Αδικήματα και ποινές

46.- (1) Πρόσωπο το οποίο -

(α) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τον παρόντα Νόμο ή οποιουσδήποτε κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο ή με πρότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 54, ή

(β) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς απαγόρευση ή υποχρέωση, η οποία του επιβάλλεται από το Νόμο ή από οποιουσδήποτε Κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται με βάση το Νόμο, ή

(γ) αρνείται ή παραλείπει να τηρήσει οποιοδήποτε όρο άδειας η οποία του χορηγήθηκε με βάση το Νόμο,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρια (3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) ή και στις δύο ποινές.

Επιβολή διοικητικού προστίμου

47.-(1)(α) Κάθε φορέας εκμετάλλευσης και φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που δεν παραδίδει έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους επαρκή δικαιώματα για την κάλυψη των εκπομπών του, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, υπόκειται στην καταβολή προστίμου για υπέρβαση εκπομπών, από την Αρμόδια Αρχή. Το πρόστιμο ανέρχεται σε εκατόν ευρώ (€100) για κάθε τόνο ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα για τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώματα.

(β) Η καταβολή του προστίμου δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να παραδώσει, κατά την παράδοση δικαιωμάτων για το επόμενο ημερολογιακό έτος, δικαιώματα για ποσότητες εκπομπών ίσες με τις καθ’ υπέρβαση εκπομπές.

(2) Το πρόστιμο για τις καθ’ υπέρβαση εκπομπές που σχετίζεται με δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά αυξάνεται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό δείκτη καταναλωτή.

(3) Η διαδικασία επιβολής προστίμου που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2) αρχίζει με την κοινοποίηση στον παραβάτη σχετικής έκθεσης που συντάσσεται από την Αρμόδια Αρχή και έγγραφης κλήτευσης προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του παραβάτη, για δέκα (10) επιπλέον ημέρες.

(4) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον παραβάτη, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακουστεί ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.

(5) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον παραβάτη.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Αρμόδια Αρχή, όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για επιβολή χρηματικής ποινής ή σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (5), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής, απόφασης, του Υπουργού.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενου από την Αρμόδια Αρχή διοικητικού προστίμου, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Ειδικότερες διατάξεις για επιβολή διοικητικού προστίμου στις περιπτώσεις του άρθρου 45

47Α.-(1) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 45, η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει παράβαση, δύναται να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ειδοποίηση επιβολής διοικητικού προστίμου, η οποία-

(α)αναφέρει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται σε επιβολή διοικητικού προστίμου, και

(β)αναφέρει κατά πόσο υπόκειται σε ημερήσια επιβολή διοικητικού προστίμου για κάθε επιπρόσθετη μέρα από τη μέρα της ειδοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47Δ, 47Ε, 47ΣΤ και 47Ζ.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται σε επιπρόσθετη ημερήσια επιβολή διοικητικού προστίμου, η ειδοποίηση της Αρμόδιας Αρχής ενημερώνει τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για το συνολικό ακριβές ύψος της επιβολής διοικητικού προστίμου.

(3) Σε περίπτωση που δεν υπόκειται σε επιπρόσθετη ημερήσια επιβολή διοικητικού προστίμου, η Αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί στον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών το συνολικό οφειλόμενο ποσό και την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία το οφειλόμενο ποσό πρέπει να πληρωθεί μετά την επίδοση της ειδοποίησης δυνάμει της παρούσας παραγράφου.

(4) Σε περίπτωση που ένα διοικητικό πρόστιμο υπόκειται σε επιπρόσθετη ημερήσια επιβολή προστίμου, το πρόστιμο καταβάλλεται εντός (30) τριάντα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(5) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή έχει κοινοποιήσει στον παραβάτη σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή (2) αλλά οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης, η Αρμόδια Αρχή είναι πεπεισμένη ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παύει να υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Αρμόδια Αρχή μπορεί, με νεότερη έκθεσή της-

(α)να ακυρώσει την αρχική ειδοποίηση, ή

(β)να τροποποιήσει την ειδοποίηση με την επιβολή χαμηλότερου διοικητικού προστίμου.

Επιβολή χαμηλότερου διοικητικού προστίμου

47Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση που-

(α)φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47Ε ή 47ΣΤ,

(β)φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47ΙΑ,

η Αρμόδια Αρχή μπορεί, με ειδοποίηση που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 47Α, να αντικαταστήσει το διοικητικό πρόστιμο με χαμηλότερο διοικητικό πρόστιμο από αυτό που αρχικά καθορίστηκε.

(2) Πριν από την αντικατάσταση χαμηλότερου διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή-

(α)λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης, και

(β)διασφαλίζει ότι το νέο διοικητικό πρόστιμο αποτελεί αποτελεσματική και αποτρεπτική κύρωση.

Ακύρωση ή τροποποίηση ειδοποίησης

47Γ.-(1) Εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 47Α, ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών αποδεικνύει, προς ικανοποίηση της Αρμόδιας Αρχής, ότι κατέβαλε κάθε δέουσα επιμέλεια και έλαβε όλα τα δυνατά μέτρα-

(i)για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων αναφορικά με τα οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ή

(ii)για την αποκατάσταση τυχόν αποτυχημένης προσπάθειας για συμμόρφωση μόλις περιέπεσε στην αντίληψή του, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας εκμετάλλευσης αγνοούσε την αποτυχία συμμόρφωσης.

(2) Στην περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης ή ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών ικανοποιεί την Αρμόδια Αρχή, αυτή δύναται-

(α)να ακυρώσει την αρχική ειδοποίηση, ή

(β)να τροποποιήσει την ειδοποίηση με την επιβολή χαμηλότερου διοικητικού προστίμου, ή

(γ)να δώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών χρονικό περιθώριο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης, με την επιφύλαξη τυχόν όρων, όπου κρίνεται σκόπιμο, ή(δ)να επεκτείνει την προθεσμία για την πληρωμή του διοικητικού προστίμου.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που στον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47.

Μη υποβολή ή επαναϋποβολή σχεδίου παρακολούθησης

47Δ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που δεν υποβάλλει ή δεν υποβάλλει εγκαίρως ή δεν επαναϋποβάλλει ή δεν επαναϋποβάλλει εγκαίρως σχέδιο παρακολούθησης εκπομπών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, υπόκειται στην καταβολή προστίμου ως ακολούθως:

(α)Μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500)∙ και

(β)εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε επιπρόσθετη μέρα μη υποβολής ή μη επαναϋποβολής σχεδίου παρακολούθησης εκπομπών από την ημέρα ειδοποίησης για την εν λόγω παράβαση, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000).

Μη τήρηση σχεδίου παρακολούθησης εκπομπών ή και τονοχιλιομετρικών δεδομένων

47Ε. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης και φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που δεν τηρεί ή δεν τηρεί εγκαίρως το σχέδιο παρακολούθησης για την εγκατάσταση ή τα αεροσκάφη που εκμεταλλεύεται, υπόκειται στην καταβολή προστίμου ως ακολούθως:

(α) Μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500)∙ και

(β) εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε επιπρόσθετη μέρα μη τήρησης του σχεδίου παρακολούθησης από την ημέρα ειδοποίησης για την εν λόγω παράβαση, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000).

Αποτυχία παρακολούθησης εκπομπών εγκατάστασης ή αεροσκαφών

47ΣΤ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης που αποτυγχάνει να παρακολουθεί τις εκπομπές της εγκατάστασης του ή των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται, υπόκειται στην καταβολή προστίμου ως ακολούθως:

(α)Μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500)· και

(β)εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε επιπρόσθετη μέρα μη παρακολούθησης των εκπομπών από την ημέρα ειδοποίησης για την εν λόγω παράβαση, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000).

Μη υποβολή έκθεσης εκπομπών

47Ζ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που δεν υποβάλλει έκθεση εξακριβωμένων εκπομπών για την εγκατάσταση του ή των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται, υπόκειται στην καταβολή προστίμου ως ακολούθως:

(α)Μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500)· και

(β)εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε επιπρόσθετη μέρα μη υποβολής έκθεσης εξακριβωμένων εκπομπών από την ημέρα ειδοποίησης για την εν λόγω παράβαση, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000).

Ψευδείς ή παραπλανητικές αιτήσεις/ εκθέσεις

47Η. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται στην καταβολή προστίμου ύψους μέχρι χίλια διακόσια ευρώ (€1.200) για ψευδείς ή παραπλανητικές αιτήσεις και εκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή.

Παράλειψη ή/ και άρνηση παροχής πληροφοριών

47Θ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αερο-σκαφών που δεν παρέχει στην Αρμόδια Αρχή πληροφορίες και διευκολύνσεις κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 44 υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000).

Κράτηση και πώληση αεροσκάφους

47Ι.-(1) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητήσει από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας την κράτηση οποιαδήποτε αεροσκάφους που ανήκει σε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών-

(α)ο οποίος δεν έχει πληρώσει το οφειλόμενο πρόστιμο που του επιβλήθηκε μέσα σε έξι (6) μήνες από την οφειλόμενη ημερομηνία, ή

(β)στον οποίο έχει επιβληθεί απαγόρευση λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 49.

(2) Η Αρμόδια Αρχή δύναται επίσης να ζητήσει από το δικαστήριο, άδεια πώλησης του αεροσκάφους, το οποίο έχει τεθεί υπό κράτηση για τους πιο πάνω λόγους και για το οποίο-

(α)στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου 1, δεν έχει καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο μέσα σε πενήντα έξι (56) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της κράτησης, ή

(β)στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου 1 δεν έχει ανασταλεί η απαγόρευση μέσα σε πενήντα έξι (56) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της κράτησης και ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν έχει πληρώσει τις οποιεσδήποτε δαπάνες που επιβαρύνουν την Αρμόδια Αρχή και έχουν σχέση με την κράτηση, τήρηση ή και πώληση των αεροσκαφών, περιλαμβανο-μένων οποιωνδήποτε δαπανών σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Μη συμμόρφωση με την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών

47ΙΑ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που παραλείπει να συμμορφωθεί με την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 49, υπόκειται στην καταβολή διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (€8.000) ή ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών στο οικείο πεδίο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Δημοσίευση ονομάτων

48. Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά για τη δημοσίευση των ονομάτων των φορέων εκμετάλλευσης που έχουν παραβιάσει απαιτήσεις για την παράδοση επαρκών δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Επιτροπή

49.-(1) Σε περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου εντεταλμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και όταν άλλα μέτρα εφαρμογής δεν εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητεί από την Επιτροπή να αποφασίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για το συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

(1Α) Στην περίπτωση του εδαφίου (1), η αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνει:

(α) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν συμμορφώνεται με τις δυνάμει του παρόντος Νόμου υποχρεώσεις του,

(β) λεπτομερή στοιχεία για τις ενέργειες επιβολής που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία,

(γ) στοιχεία που δικαιολογούν την επιβαλλόμενη απαγόρευση λειτουργίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

(δ) σύσταση για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης λειτουργίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τυχόν προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν.

(2) Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρμόδιας Αρχής, η Επιτροπή δύναται, να αποφασίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για το συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

(3) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να επιβληθεί η επιβολή απαγόρευσης, στο έδαφός της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει του εδαφίου (2) και ενημερώνει την Επιτροπή, την Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό.

Αρχείο

50.-(1) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται λεπτομέρειες για θέματα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, περιλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν-

(α) τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, και

(β) τα αποτελέσματα των ελέγχων ή/ και μετρήσεων ή/ και υπολογισμών που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις.

(γ) τις ετήσιες εκθέσεις.

(2) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, η Αρμόδια Αρχή δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου, να επιτρέψει εξαίρεση από την καταχώρηση στο αρχείο οποιασδήποτε κατηγορίας πληροφοριών, η δημοσίευση της οποίας μπορεί κατά τη γνώμη του:

(α) να βλάψει σε βαθμό πέραν του εύλογου μέτρου ιδιωτικό συμφέρον, με την αποκάλυψη πληροφοριών αναφορικά με εμπορικό μυστικό, ή

(β) να βλάψει το δημόσιο συμφέρον.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου, κάθε πρόσωπο δικαιούται έπειτα από αίτηση, να λαμβάνει αντίγραφο καταχώρησης του αρχείου, έναντι καταβολής τέλους που καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή με διάταγμα.

Τέλη

51.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται με διάταγμα-

(α) να επιβάλλει τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης για χορήγηση άδειας· και

(β) για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια, να επιβάλλει ετήσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων της συνήθους παρακολούθησης και διεξαγωγής μετρήσεων ή/ και υπολογισμών των εκπομπών.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου εγκαθιστά εξοπλισμό μέτρησης ή και καταγραφής οποιασδήποτε ουσίας ή παραμέτρου στις εκπομπές, είτε οικειοθελώς είτε σύμφωνα με όρο της άδειας, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να επιστρέψει μέρος του ανωτέρω ετήσιου τέλους το οποίο θεωρεί εύλογο.

(3) Το ύψος των τελών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) επιτρέπεται να διαφέρει κατά περίπτωση.