ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Χρήση CER και ERU που απορρέουν από δραστηριότητες έργων

26.-(1) Στο βαθμό που τα επιτρεπόμενα από την Κυπριακή Δημοκρατία επίπεδα χρήσης μορίων CER/ERU εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να αιτηθούν από την Αρμόδια Αρχή, την εκχώρηση των δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό τους με ισχύ από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012 από τύπους έργων τα οποία ήταν επιλέξιμα για χρήση στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

(2) Έως την 31η Μαρτίου 2015, η Αρμόδια Αρχή πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

(3)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER και ERU που απορρέουν από έργα τα οποία έχουν καταχωρηθεί πριν από το 2013 και έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από το 2013 και μετά.

(β) Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται στα CER και ERU για όλους τους τύπους έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο ΣΕΔΕ της ΕΕ κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

(4)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά, με δικαιώματα νέων έργων που ξεκινούν από το 2013 και μετά σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

(β) Το παρόν εδάφιο ισχύει για μόρια CER για όλους τους τύπους έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να επικυρώσουν σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα δύο λαμβάνει χώραν πρώτο.

(5)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8) μπορούν να χρησιμοποιούνται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ πιστωτικά μόρια που απορρέουν από έργα ή άλλες δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα χρήσης.

(β) Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ.

(6) Οι συμφωνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (5) προβλέπουν τη χρήση πιστωτικών μορίων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ από τύπους έργων που είναι επιλέξιμοι για χρήση στο ΣΕΔΕ της ΕΕ κατά την περίοδο 2008 έως 2012, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή για ενεργειακή απόδοση, που προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και την αειφόρο ανάπτυξη. Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία δύναται επίσης να προβλέπει τη χρήση πιστωτικών μορίων που απορρέουν από έργα όπου η βάση που χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 22 ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7) Μετά τη σύναψη μίας διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές, από 1η Ιανουαρίου 2013 δεκτά στο ΣΕΔΕ της ΕΕ θα είναι μόνο μόρια από έργα σε τρίτες χώρες οι οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω συμφωνία.

(8) [Διαγράφηκε].

Δραστηριότητες έργων

27.-(1) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι γραμμές βάσης για τις δραστηριότητες έργων, όπως ορίζονται με μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει της Σύμβασης ή του Πρωτοκόλλου, οι οποίες δραστηριότητες έργων αναλαμβάνονται σε χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απολύτως σύμφωνες με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών παρεκκλίσεων που ορίζονται στη Συνθήκη Προσχώρησης.

(2) Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει μόνο δραστηριότητες έργων οι φορείς εκμετάλλευσης των οποίων εδρεύουν είτε σε χώρα η οποία έχει προσυπογράψει τη Σύμβαση για τα έργα αυτά, είτε σε χώρα ή υπο-ομοσπονδιακή ή περιφερειακή οντότητα που είναι συνδεδεμένη με το κοινοτικό ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με το Άρθρο 25, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(3) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στα εδάφια (4) και (5), η Αρμόδια Αρχή στην περίπτωση που φιλοξενεί δραστηριότητες έργων, φροντίζει να μην εκχωρούνται ERU ή CER για μειώσεις ή περιορισμούς των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(4) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, για τις δραστηριότητες έργων JI και CDM που μειώνουν ή περιορίζουν άμεσα τις εκπομπές μίας εγκατάστασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκχωρεί ERU και CER μόνο εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από το φορέα εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

(5) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, για τις δραστηριότητες έργων JI και CDM που μειώνουν ή περιορίζουν έμμεσα τις εκπομπές εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκχωρεί ERU και CER μόνον εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από το εθνικό μητρώομητρώο του κράτους μέλους προέλευσης των ERU ή CER.

(6) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς να συμμετέχουν σε δραστηριότητες έργων, διατηρεί την ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της δυνάμει της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου και πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτή η συμμετοχή είναι συμβατή με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, τους όρους και τις διαδικασίες που εγκρίθηκαν με βάση την Σύμβαση και το Πρωτόκολλο.

(7) Σε περίπτωση δραστηριοτήτων υδροηλεκτρικών έργων με δυνατότητα παραγωγής άνω των είκοσι (20) MW, η Αρμόδια Αρχή, όταν εγκρίνει ανάλογες δραστηριότητες έργων, εξασφαλίζει ότι, κατά την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων έργων, γίνονται σεβαστά σχετικά διεθνή κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στην έκθεση του Νοεμβρίου 2000 της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα «Φράγματα και Ανάπτυξη - Νέο πλαίσιο λήψεως αποφάσεων».

(8) [Διαγράφηκε].

Μεταβίβαση, επιστροφή και ακύρωση δικαιωμάτων

28.-(1) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να μπορούν να μεταβιβάζονται δικαιώματα μεταξύ -

(α) προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσώπων σε τρίτες χώρες, όπου τέτοια δικαιώματα αναγνωρίζονται με τη διαδικασία του Άρθρου 25, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ χωρίς άλλους περιορισμούς, εκτός από εκείνους που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή θεσπίζονται βάσει αυτού.

(2) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους να αναγνωρίζονται για τους σκοπούς τήρησης των υποχρεώσεων φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών βάσει του εδαφίου (3) ή τήρησης των υποχρεώσεων φορέα εκμετάλλευσης βάσει του εδαφίου (5).

(3) Η Αρμόδια Αρχή στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντεταλμένο κράτος μέλος, μεριμνά ώστε, το αργότερο έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν εξακριβωθεί σύμφωνα με το άρθρο 31, από αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ, τις οποίες άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά, στη συνέχεια, για την ακύρωση των δικαιωμάτων που παραδίδονται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.

(4) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε, το αργότερο έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων, εκτός των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί δυνάμει του Μέρους ΙΙΙ, που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 31 και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώματα να ακυρώνονται.

(5) Υποχρέωση παραχώρησης δικαιωμάτων δεν υφίσταται για εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν για μόνιμη αποθήκευση σε εγκατάσταση η οποία διαθέτει έγκυρη άδεια, σύμφωνα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον τίτλο «Οοδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τη γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(6)(α) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα δικαιώματα να ακυρώνονται ανά πάσα στιγμή, ύστερα από αίτηση του κατόχου τους.

(β) Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημοκρατία λόγω συμπληρωματικών εθνικών μέτρων, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ακυρώνει δικαιώματα από τη συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που θέτει σε πλειστηριασμό και αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 21 μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στον μέσο όρο εξακριβωμένων εκπομπών της συγκεκριμένης εγκατάστασης κατά την πενταετία που προηγείται της παύσης, η δε Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεση ανάκλησης.

Ισχύς δικαιωμάτων

29. Τα δικαιώματα που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά ισχύουν επ' αόριστον∙ δικαιώματα που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά περιλαμβάνουν ένδειξη με την οποία δηλώνεται σε ποια δεκαετία, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2021, εκδόθηκαν και ισχύουν για τις εκπομπές από το πρώτο έτος της εν λόγω περιόδου και μετά.

Παρακολούθηση

30. Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι κάθε φορέας εκμετάλλευσης μίας εγκατάστασης ή στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντεταλμένο κράτος, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκάφους, παρακολουθεί και υποβάλλει προς αυτήν έκθεση περί των εκπομπών της εν λόγω εγκατάστασης ή, από την 1η Ιανουαρίου 2010, των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται, κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους, μετά το τέλος του εκάστοτε έτους, σύμφωνα με πράξη που τυχόν εκδίδεται από την Επιτροπή δυνάμει του Άρθρου 14, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Εξακρίβωση και διαπίστευση

31.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης και στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το εντεταλμένο κράτος, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών δυνάμει του άρθρου 30, έχουν ελεχθεί και συνάδουν σύμφωνα με τα κριτήρια που εκτίθενται στο Παράρτημα V και στις λεπτομερείς διατάξεις που τυχόν θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 15, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(2) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης και στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το εντεταλμένο κράτος ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, η έκθεση των οποίων δεν έχει κριθεί ως ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος V και των λεπτομερών διατάξεων που τυχόν θεσπίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, όσον αφορά τις εκπομπές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, δε θα μπορεί να πραγματοποιεί περαιτέρω μεταβιβάσεις δικαιωμάτων μέχρις ότου η έκθεσή του κριθεί ικανοποιητική.

(3) Η εξακρίβωση των εκπομπών των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30, διενεργείται από άτομο το οποίο κατέχει έγκριση ελεγκτή από την Αρμόδια Αρχή.

Προϋποθέσεις έγκρισης ελεγκτή.

(4) Αίτηση για έγκριση ελεγκτή υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή και συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) αντίγραφο πιστοποιητικού ότι έχει εγκριθεί από κατάλληλο διαπιστευμένο σώμα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας προσώπου που θα αναλάβει την εργασία του ελεγκτή·

(γ) αντίγραφο πιστοποίησης (βεβαίωσης) από εταιρεία διαπίστευσης ότι ο συγκεκριμένος ελεγκτής που θα αναλάβει την εργασία έχει την ανάλογη πείρα ·

(δ) αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας διαπίστευσης.

(4Α) (α) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για έγκριση ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), αποστέλλεται στον αιτητή, το ταχύτερο, βεβαίωση παραλαβής, στην οποία αναφέρονται -

(i) η προθεσμία εξέτασης της αίτησής του που καθορίζεται στο εδάφιο (4Β),

(ii) τα έγγραφα που ελλείπουν, σε περίπτωση που υπολείπονται απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης, και την προθεσμία εντός της οποίας αυτά πρέπει να υποβληθούν, και

(iii) τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του.

(β) Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ελλείποντα έγγραφα εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο χρόνος που καθορίζεται στο εδάφιο (4), εντός του οποίου πρέπει να εξεταστεί η αίτηση, αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων.

(4Β) Κάθε αίτηση για έγκριση ελεγκτή που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (4) εξετάζεται εντός δύο μηνών και η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

(4Γ) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (4Β), η έγκριση ελεγκτή δε θεωρείται ως χορηγηθείσα.

(4Δ) Στην περίπτωση που αίτηση για έγκριση ελεγκτή απορρίπτεται για λόγους που αφορούν στη μη συμμόρφωση με τη διαδικασία που προβλέπεται στα εδάφια (4Α), 4(Β) και (4Γ), η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει τον αιτητή σχετικά, το ταχύτερο δυνατό.

(5) Η έγκριση ελεγκτή χορηγείται από τον Αρχιεπιθεωρητή, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (4).

(6) Τα εδάφια (3) έως και (5) παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Κανονισμού της Επιτροπής που αναφέρεται στο Άρθρο 15, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και ρυθμίζει την διαπίστευση και την εποπτεία των ελεγκτών.

Αποκάλυψη πληροφοριών και επαγγελματικό απόρρητο

32.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις και οι εκθέσεις που αναφέρονται στην ποιότητα, στην κατανομή δικαιωμάτων, στην εποπτεία, στην υποβολή εκθέσεων και στην επαλήθευση των εκπομπών, γνωστοποιούνται αμέσως με τρόπο που διασφαλίζει την αμερόληπτη πρόσβαση.

(2) Πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο δεν γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, εκτός αν το προβλέπουν οι εφαρμοστέες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις.

Πρόσβαση σε πληροφορίες

33. Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων, οι πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες έργων, στις οποίες συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή εξουσιοδοτεί ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς να συμμετάσχουν και οι εκθέσεις για τις εκπομπές που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 30 και φυλάσσονται από την Αρμόδια Αρχή, τίθενται στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου.

Εντεταλμένο κράτος μέλος

34.-(1) Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντεταλμένο κράτος μέλος-

(α) για φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που διαθέτει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης, η οποία έχει χορηγηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92· και

(β) για κάθε άλλο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, σε περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το υψηλότερο κατ’ εκτίμησιν επίπεδο αποδιδόμενων στην αεροπορία εκπομπών από πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν από συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το έτος αναφοράς.

(2) Εάν, κατά τα πρώτα δύο (2) έτη της περιόδου που καθορίζεται από το άρθρο 7, ένας φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση που εντεταλμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν έχει παραδώσει στην Αρμόδια Αρχή κανένα κατανεμημένο δικαίωμα εκπομπής από πτήσεις που έχει εκτελέσει, ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταβιβάζεται σε άλλο εντεταλμένο κράτος μέλος για την επόμενη περίοδο. Το νέο εντεταλμένο κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος με τις περισσότερες κατ’ εκτίμηση παραδιδόμενες εκπομπές από πτήσεις που έχει εκτελέσει ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της προηγούμενης περιόδου.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, «έτος αναφοράς» σημαίνει, στην περίπτωση φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που άρχισε να λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2006, το πρώτο ημερολογιακό έτος λειτουργίας, σε όλες δε τις άλλες περιπτώσεις, το ημερολογιακό έτος που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2006.

Βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol)

35. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το άρθρο 7 και από το άρθρο 34, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητεί τη βοήθεια του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) ή άλλου σχετικού οργανισμού και να συνάπτει προς τούτο κάθε ενδεδειγμένη συμφωνία με τους εν λόγω οργανισμούς.

Υποβολή εκθέσεων από την Αρμόδια Αρχή

36(α). Κάθε χρόνο, η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. Στην έκθεση αυτή αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τη λειτουργία του εθνικού μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 23 και στο εδάφιο (5), του άρθρου 9, την εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την εξακρίβωση και τη διαπίστευση, καθώς και για θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και με τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει. Η έκθεση συντάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχεδιάγραμμα που εγκρίνεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(β) Ανά τριετία, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) δίνει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στα ισοδύναμα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Το θέμα των ισοδύναμων μέτρων που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις εξετάζεται επίσης κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 21, παράγραφος 3 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης υποδομής

37. Σύμφωνα με την Σύμβαση, το Πρωτόκολλο και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που λαμβάνεται για την εφαρμογή τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προσπαθούν να υποστηρίζουν δραστηριότητες ανάπτυξης υποδομής σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες με μεταβατική οικονομία, ώστε να τις βοηθήσουν να επωφελούνται πλήρως από τον JI και τον CDM, κατά τρόπο που να ενισχύει τις στρατηγικές τους για αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και να διευκολύνουν τη συμμετοχή φορέων στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων JI και CDM.

Διαδικασίες για μονομερή ένταξη πρόσθετων δραστηριοτήτων και αερίων

38. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εφαρμόζει την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, σε δραστηριότητες και σε αέρια θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του ΣΕΔΕ της ΕΕ και της αξιοπιστίας του ΣΕΔΕ της ΕΕ της σχεδιαζόμενης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, εφόσον η ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και αερίων θερμοκηπίου εγκρίνεται από την Επιτροπή.

Άρνηση Αρμόδιας Αρχής για εκχώρηση δικαιωμάτων ή πιστωτικών μορίων

39. Αναφορικά με τα έργα που αναφέρονται στο Άρθρο 24α, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή δύναται να αρνείται να εκχωρεί δικαιώματα ή πιστωτικά μόρια για έργα ορισμένων τύπων που μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

40.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εξαιρεί από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης, εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακαCO2 και, στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων καύσης, έχουν ονομαστική θερμική ισχύ χαμηλότερη από τριάντα πέντε (35) MW, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα για κάθε ένα από τα τρία (3) έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και οι οποίες υπόκεινται σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ενημερώνει την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό, για κάθε τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα ισοδύναμα μέτρα που ισχύουν στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, που εφαρμόζει, πριν από την υποβολή του καταλόγου των εγκαταστάσεων, όπως ορίζει το άρθρο 25, και το αργότερο κατά την υποβολή του καταλόγου αυτού στην Επιτροπή·

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακαCO2, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος· η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει απλουστευμένα μέτρα εποπτείας, επαλήθευσης και υποβολής εκθέσεων για τις εγκαταστάσεις των οποίων οι μέσες ετήσιες ελεγμένες εκπομπές κατά την περίοδο 2008 έως 2010 δεν υπερβαίνουν τους πέντε χιλιάδες (5.000) τόνους ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 30·

(γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακαCO2, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος ή, εάν τα μέτρα που εφαρμόζονται στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, δεν εφαρμόζονται πλέον, η εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ·

(δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) για δημόσιο σχολιασμό.

(2) Επιτρέπεται να εξαιρεθούν επίσης τα νοσοκομεία, εάν αυτά αναλάβουν ισοδύναμα μέτρα.

(3) Εάν μετά το πέρας περιόδου τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης για δημόσιο σχολιασμό, η Επιτροπή δεν προβάλει αντίρρηση εντός περαιτέρω περιόδου έξι (6) μηνών, τότε ο αποκλεισμός λογίζεται εγκριθείς.

(4) Μετά την επιστροφή των δικαιωμάτων για την περίοδο κατά την οποία η εγκατάσταση εντάσσεται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, η εγκατάσταση εξαιρείται και η Αρμόδια Αρχή δεν εκχωρεί στην εγκατάσταση περαιτέρω δωρεάν δικαιώματα σύμφωνα το άρθρο 22.

(5) Όταν μία εγκατάσταση επανεντάσσεται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο (γ), του εδαφίου (1), χορηγούνται όλα τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 22, αρχής γενομένης από το έτος επανένταξης. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται στις εγκαταστάσεις αυτές αφαιρούνται από την ποσότητα που πρόκειται να εκπλειστηριάσει η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 21, όταν η εγκατάσταση βρίσκεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάθε τέτοια εγκατάσταση παραμένει στο ΣΕΔΕ της ΕΕ για το υπόλοιπο της περιόδου που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 25, στη διάρκεια της οποίας επανεισήχθη.

(6) Στις εγκαταστάσεις που δεν περιελήφθησαν στο ΣΕΔΕ της ΕΕ κατά την περίοδο 2008 έως 2012, δύναται να εφαρμοστούν απλουστευμένες απαιτήσεις όσον αφορά την εποπτεία, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση για τον καθορισμό εκπομπών κατά τα τρία (3) έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που ορίζεται στην παράγραφο (α), του εδαφίου (1).

Προαιρετική εξαίρεση των εγκαταστάσεων που εκπέμπουν λιγότερους από 2500 τόνους

40Α.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εξαιρεί από το ΣΕΔΕ της ΕΕ εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή έκθεση περί εκπομπών λιγότερων από δυόμισι χιλιάδες (2.500) τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, για καθένα από τα τρία (3) έτη που προηγούνται της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο (α), εφόσον η Αρμόδια Αρχή-

(α) γνωστοποιεί στην Επιτροπή κάθε τέτοια εγκατάσταση πριν από την ημερομηνία για την υποβολή του καταλόγου εγκαταστάσεων που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 25 ή το αργότερο όταν υποβάλλεται η εν λόγω κατάσταση στην Επιτροπή·

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται απλουστευμένες ρυθμίσεις παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον δυόμισι χιλιάδες (2500) τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος·

(γ)  βεβαιώνει ότι εάν οποιαδήποτε εγκατάσταση εκπέμπει δυόμισι χιλιάδες (2500) τόνους ή περισσότερο ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος, η εγκατάσταση θα επανενταχθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ· και

(δ) θέτει στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ).

(2) Όταν μια εγκατάσταση επανεντάσσεται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), χορηγούνται όλα τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, αρχής γενομένης από το έτος επανένταξης∙ τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε τέτοια εγκατάσταση αφαιρούνται από την ποσότητα που θα εκπλειστηριαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 21 από την Αρμόδια Αρχή.

(3) Η Αρμόδια Αρχή  μπορεί επίσης να εξαιρεί από τις μονάδες αποθεματικού ή τις εφεδρικές μονάδες του ΣΕΔΕ της ΕΕ που δεν λειτούργησαν περισσότερο από 300 ώρες ανά έτος για κάθε ένα από τα τρία (3) έτη που προηγούνται της γνωστοποίησης της που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), υπό τους ίδιους όρους που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2).