ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

12. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στις άδειες εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και στην κατανομή και εκχώρηση δικαιωμάτων για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνοται στις του Παραρτήματος ΙI, εκτός των αεροπορικών δραστηριοτήτων.

’δεια εκπο΅πής αερίων θερ΅οκηπίου

13. Κάθε εγκατάσταση που πραγματοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δραστηιροτήτων του Παραρτήματος ΙΙ, η οποία οδηγεί σε εκπομπές οριζόμενες σε σχέση ΅ε την εν λόγω δραστηριότητα, οφείλει να εξασφαλίσει άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου από την Αρμόδια Αρχή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης είναι κάτοχος άδειας εκδοθείσας από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 15, είτε η εγκατάσταση εξαιρείται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 40. Η εν λόγω υποχρέωση εφαρμόζεται επίσης στις εγκαταστάσεις που εντάχθηκαν βάσει του άρθρου 38.

Αιτήσεις, προϋποθέσεις και περιεχόμενο αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

14.-(1) Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση οφείλει να υποβάλει αίτηση στην Αρμόδια Αρχή για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(2) Κάθε νέα εγκατάσταση οφείλει να υποβάλει αίτηση στην Αρμόδια Αρχή για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου πριν αυτή τεθεί σε λειτουργία.

(3) Αίτηση για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου θα υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή σε ειδικό έντυπο το οποίο περιλαμβάνει περιγραφή τουλάχιστον των πιο κάτω:

(α) της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της, καθώς και της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας·

(β) των πρώτων και των βοηθητικών υλών, η χρήση των οποίων είναι πιθανόν να οδηγήσει σε εκπομπές αερίων απαριθμούμενων στο Παράρτημα Ι·

(γ) των πηγών των απαριθμούμενων στο Παράρτημα Ι αερίων τα οποία εκπέμπονται από την εγκατάσταση· και

(δ) των μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών και των σχετικών εκθέσεων, σύμφωνα με πράξεις της Επιτροπής που θεσπίζεται δυνάμει του ’ρθρου 14, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(4) Επιπρόσθετα από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3), στο έντυπο πρέπει να περιλαμβάνεται, μη τεχνικού περιεχομένου περίληψη των λεπτομερειών αναφορικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (3).

(5) Εφόσον αυτό αιτιολογείται από τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, μαζί με τις άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται, είναι δυνατό να ζητείται και η υποβολή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας, στοιχείου ή μελέτης που ο Υπουργός κρίνει αναγκαία για την πλήρη αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που υπέβαλαν αίτηση, πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, δυνάμει των διατάξεων του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου Νόμου, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Έκδοση άδειας

15.-(1) Η άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Εφόσον η Αρμόδια Αρχή κρίνει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης είναι ικανός να υπολογίζει τις εκπομπές και να υποβάλλει εκθέσεις γι' αυτές, εκδίδει άδεια με την οποία επιτρέπονται οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από ολόκληρη την εγκατάσταση ή τμήμα της.

(2) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να καλύπτει ΅ία ή περισσότερες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον ίδιο τόπο και υπό τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης·

(3) [Καταργήθηκε].

(4) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης·

(β) περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εκπομπών από την εγκατάσταση·

(γ) σχέδιο παρακολούθησης που πληροί τις απαιτήσεις δυνάμει των πράξεων της Επιτροπής που θεσπίζεται δυνάμει του ’ρθρου 14, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης να ενημερώνουν τα σχέδια παρακολούθησης χωρίς να τροποποιούν την άδεια. Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης υποβάλλουν τα τυχόν ενημερωμένα σχέδια παρακολούθησης στην Αρμόδια Αρχή προς έγκριση·

(δ) απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 30· και

(ε) υποχρέωση παράδοσης δικαιωμάτων, εκτός των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί δυνάμει των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 11, ίσων με τις συνολικές εκπομπές της εγκατάστασης ανά ημερολογιακό έτος, όπως πιστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 31, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του εν λόγω έτους.

(5) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ισχύει για την περίοδο που η Αρμόδια Αρχή ορίζει για κάθε εγκατάσταση και δύναται να ανανεωθεί μετά από αίτηση για ανανέωση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της άδειας.

Όροι άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

16.-(1) Κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάψει σε αυτήν οποιουσδήποτε όρους οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Οι όροι που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν-

(α) όρους τους οποίους η Αρμόδια Αρχή θεωρεί κατάλληλους για να διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την εγκατάσταση παρακολουθούνται και καταγράφονται και οι οποίοι όροι περιλαμβάνουν περιγραφή τουλάχιστον των πιο κάτω:

(i) των μεθόδων παρακολούθησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της συχνότητας παρακολούθησης που πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης να εφαρμόζει, και

(ii) των εκθέσεων που θα πρέπει να υποβάλλονται από το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης αναφορικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της εγκατάστασης·

(β) τη διαδικασία εξακρίβωσης των εκθέσεων που θα υποβάλλονται, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα V·

(γ) τις υποχρεώσεις για ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής από το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης για απρόοπτους παράγοντες που τυχόν προκύπτουν και που πιθανόν να επηρεάσουν την εγκατάσταση ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάπτει στην άδεια όρους οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης θα παραδίδει μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάπτει στην άδεια όρους οι οποίοι αφορούν την περίοδο όπου η εγκατάσταση έχει τυχόν εγκριθεί για προσωρινή εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 40 και οι οποίοι όροι περιλαμβάνουν-

(α) την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης να υπόκειται σε απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης ισοδύναμες προς εκείνες των εδαφίων (2) και (3), και

(β) την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας ή κάθε επέκταση της εγκατάστασης η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την περίοδο της προσωρινής εξαίρεσης, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της περιόδου προσωρινής εξαίρεσης.

Αλλαγές που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις

17.-(1) Ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης οφείλει να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας της εγκατάστασης ή κάθε επέκτασή ή σημαντική μείωση της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης, η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση της άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, και εάν ενδείκνυται, η Αρμόδια Αρχή τροποποιεί κατάλληλα την άδεια.

(2) Σε περίπτωση αλλαγής στην ταυτότητα του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης , η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την άδεια ώστε να περιληφθεί το όνομα και η διεύθυνση του νέου φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης.

Ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανακαλέσει ή τροποποιήσει την άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή οποιοδήποτε όρο έχει τεθεί σε αυτήν ή να προσθέσει νέο όρο σε αυτήν, όταν προκύψουν τέτοιες αλλαγές σχετικά με την εγκατάσταση.

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τη σχετική απόφαση για ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή των όρων της άδειας, αφού λάβει και σχετική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(β) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης για την απόφασή της για ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας.

Κοινοτική ποσότητα των εκχωρητέων κάθε χρόνο δικαιωμάτων

19. Η κοινοτική ποσότητα των εκχωρητέων κάθε χρόνο δικαιωμάτων, αρχής γενομένης από το 2013 μειώνεται γραμμικά με βάση το μέσο όρο της περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 1,74 % σε σύγκριση με τη μέση ετήσια συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως 2012. Από το 2021 και μετά ο γραμμικός συντελεστής είναι  2,2%.

Προσαρμογή της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων

20.-(1) Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονταν στο ΣΕΔΕ της ΕΕ κατά την περίοδο 2008 έως 2012, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 38, η ποσότητα των δικαιωμάτων που είναι εκχωρητέα από την 1η Ιανουαρίου 2013 πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τη μέση ετήσια ποσότητα των εκχωρητέων δικαιωμάτων προς τις εν λόγω εγκαταστάσεις κατά την περίοδο συμπερίληψής τους στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, προσαρμοσμένη βάσει του γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19.

(2) Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που αναλαμβάνουν δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ και περιλαμβάνονται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ μόνο από το 2013 και μετά, οι φορείς εκμετάλλευσης υποβάλλουν δεόντως τεκμηριωμένα και ελεγμένα από ανεξάρτητο φορέαελεγκτή δεδομένα εκπομπών, ούτως ώστε αυτά να λαμβάνονται υπόψη για την προσαρμογή της ποσότητας των εκχωρητέων δικαιωμάτων για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3) Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 31.

(4) Εάν τα υποβληθέντα δεδομένα τεκμηριώνονται δεόντως, τότε η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό, και η ποσότητα των εκχωρητέων δικαιωμάτων, προσαρμοσμένη κατά τον γραμμικό συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19, προσαρμόζεται αναλόγως.

(5) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που εκπέμπουν άλλα αέρια θερμοκηπίου, διαφορετικά του διοξειδίου του άνθρακαCO2, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να δηλώνει μικρότερη ποσότητα εκπομπών, σύμφωνα με τις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών των εγκαταστάσεων αυτών.

Πλειστηριασμός δικαιωμάτων

21.-(1)(α) Από το 2019 και μετά η Αρμόδια Αρχή θέτει σε πλειστηριασμό όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί δωρεάν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 24 και δεν έχουν τοποθετηθεί στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς») ή δεν έχουν ακυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 28.

(β) Από το 2021 και μετά, και με την επιφύλαξη πιθανής μείωσης δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 22, το ποσοστό των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό είναι πενήντα επτά τοις εκατό (57%).

(γ) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων από το 2021 έως το 2030 εκπλειστηριάζεται προκειμένου να δημιουργηθεί το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και το άρθρο 22Α.

(δ) Η συνολική υπολειπόμενη ποσότητα δικαιωμάτων προς πλειστη-ριασμό από την Αρμόδια Αρχή διανέμεται σύμφωνα με το εδάφιο (3).

(2) Αν η ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθεται σε πλειστηριασμό από την Αρμόδια Αρχή κατά το τελευταίο έτος κάθε περιόδου που εμφαίνεται στο άρθρο 29 υπερβαίνει κατά τριάντα τοις εκατό (30%) ή και περισσότερο την αναμενόμενη μέση ποσότητα που θα τεθεί σε πλειστηριασμό κατά τα πρώτα δύο (2) έτη της επόμενης περιόδου πριν από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814, τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς των ποσοτήτων αφαιρούνται από τις ποσότητες που θα τεθούν σε πλειστηριασμό κατά το τελευταίο έτος της περιόδου και προστίθενται ισόποσα στις ποσότητες που πρόκειται να τεθούν σε πλειστηριασμό από την Αρμόδια Αρχή κατά τα πρώτα δύο (2) έτη της επόμενης περιόδου.

(3)(α) Η συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό από την Αρμόδια Αρχή συνίσταται στα ακόλουθα:

(i)Ενενήντα τοις εκατό (90%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών σε μερίδια ίσα με το μερίδιο των ελεγμένων εκπομπών του εκάστοτε κράτους μέλους υπό το ΣΕΔΕ της ΕΕ για το 2005 ή τη μέση τιμή της χρονικής περιόδου 2005 έως 2007, εάν αυτή είναι μεγαλύτερη·

(ii)δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ ορισμένων κρατών μελών για τους σκοπούς της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και των διασυνδέσεων εντός της Ένωσης, με αποτέλεσμα η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό, δυνάμει της υποπαραγράφου (i), να προσαυξάνεται επί των ποσοστών που καθορίζονται στο Παράρτημα VI.

(β) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) σε περίπτωση που η Δημοκρατία δεν συμμετείχε στο ΣΕΔΕ της ΕΕ το 2005, το μερίδιό της υπολογίζεται βάσει των ελεγμένων εκπομπών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ για το 2007.

(γ) Αν χρειάζεται, τα ποσοστά που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) προσαρμόζονται αναλογικά ώστε να διασφαλίζεται ότι η κατανομή είναι της τάξης του δέκα τις εκατό (10%).

(4)(α) Τα έσοδα που προκύπτουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(β) Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Αρμόδιας Αρχής, στο πλαίσιο του καταρτισμού του ετήσιου προϋπολογισμού και τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, περιλαμβάνει προτάσεις που ισούνται τουλάχιστον με πενήντα τοις εκατό (50%) των εισπράξεων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) ή ποσό ίσο με τις συγκεκριμένες εισπράξεις για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

(i)Τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, περιλαμβανομένης της συνεισφοράς στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το Ταμείο Προσαρμογής όπως καθίσταται λειτουργικό από τη διάσκεψη του Πόζναν για την αλλαγή του κλίματος (COP 14 και COP/MOP 4), με στόχο την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και έργων επίδειξης για τη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο του στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών και των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών·

(ii)την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο την τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τη συμβολή στην τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα επίπεδα που συμφωνούνται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις·

(iii)μέτρα με στόχο την αποφυγή της αποδάσωσης και μέτρα για την αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε αναπτυσσόμενες χώρες που θα έχουν κυρώσει τη μελλοντική διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, καθώς και μέτρα για τη μεταφορά τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της προσαρμογής στις αρνητικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος στις χώρες αυτές·

(iv)την απομόνωση του CO2 από τα δάση στην Ένωση·

(v)την περιβαλλοντικώς ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του CO2, ιδίως από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων και από φάσμα κλάδων και επιμέρους κλάδων της βιομηχανίας, περιλαμβανομένων και εκείνων σε τρίτες χώρες·

(vi)την ενθάρρυνση της στροφής προς τα χαμηλών εκπομπών και δημόσια μέσα συγκοινωνίας·

(vii) τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των καθαρών τεχνολογιών στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

(viii) μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, των συστημάτων τηλεθέρμανσης και της μόνωσης ή στην παροχή οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα·

(ix)την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη διαχείριση του ΣΕΔΕ της ΕΕ·

(x)τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες χώρες, περιλαμβανομένης της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

(xi)την προώθηση της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού, ως συμβολή στη δίκαιη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ιδίως στις περιφέρειες (όπου εφαρμόζεται) που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

(γ) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη χρήση των εσόδων και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, στις εκθέσεις που υποβάλλει κατ’ εφαρμογή της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ.

(5) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την ορθή εφαρμογή των κανόνων πλειστηριασμού σε κάθε πλειστηριασμό, ιδίως όσον αφορά τη δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση, τη διαφάνεια, τη διαμόρφωση των τιμών και τις τεχνικές και λειτουργικές πτυχές∙ οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται εντός ενός μηνός από τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

Μεταβατικοί ενωσιακοί κανόνες για εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή

22.-(1) Η κατανομή των δικαιωμάτων που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (4), (5)(α), (7) και (9) γίνεται σύμφωνα με τους πλήρως εναρμονισμένους κανόνες που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τους οποίους υιοθετεί η Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10α της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(2) Δεν πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 24 και για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από απαέρια.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου και του άρθρου 10α, παράγραφος 8 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης CO2.

(4) Δωρεάν κατανομή παρέχεται στην αστική τηλεθέρμανση, καθώς και στη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, όπως ορίζεται στον περί Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο για την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση, όσον αφορά την παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης και κάθε επόμενο έτος μετά το 2013 η συνολική κατανομή σε αυτές τις εγκαταστάσεις, όσον αφορά την παραγωγή αυτής της θερμότητας, προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού συντελεστή, που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 19, με εξαίρεση τα έτη κατά τα οποία οι κατανομές αυτές προσαρμόζονται με ομοιόμορφο τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5)(α).

(5)(α) Για να τηρηθεί το ποσοστό προς πλειστηριασμό που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 21, για κάθε έτος κατά το οποίο το σύνολο των δωρεάν δικαιωμάτων δεν επιτυγχάνει το μέγιστο ποσό που τηρείται, όσον αφορά το ποσοστό προς πλειστηριασμό, χρησιμοποιούνται τα εναπομείναντα δικαιώματα έως εκείνο το ποσό για την πρόληψη ή τον περιορισμό της μείωσης των δωρεάν δικαιωμάτων για την τήρηση του ποσοστού προς πλειστηριασμό κατά τα επόμενα έτη∙ όταν, ωστόσο, επιτυγχάνεται το μέγιστο ποσό, τα δωρεάν δικαιώματα προσαρμόζονται αναλόγως, οποιαδήποτε δε τέτοια προσαρμογή πραγματοποιείται με ομοιόμορφο τρόπο.

(β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (α), ένα πρόσθετο ποσό ύψους μέχρι τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων χρησιμοποιείται, στον βαθμό που είναι αναγκαίο, για να αυξηθεί το ανώτατο ποσόν που διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α).

(γ) Εάν λιγότερο του τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων απαιτείται, για να αυξηθεί το ανώτατο ποσό που διατίθεται σύμφωνα με την παράγραφο (α):

(i)κατ' ανώτατο όριο πενήντα (50) εκατομμύρια δικαιώματα χρησιμοποιούνται, για να αυξηθεί το ποσό δικαιωμάτων που διατίθενται για τη στήριξη της καινοτομίας, σύμφωνα με το άρθρο 10α, παράγραφος 8 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ· και

(ii) κατ' ανώτατο όριο μισό τοις εκατό (0,5%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων χρησιμοποιείται, για να αυξηθεί το ποσό δικαιωμάτων που διατίθενται για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων ορισμένων κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 22Α και το άρθρο 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(6)(α) Η Αρμόδια Αρχή θεσπίζει χρηματοδοτικά μέτρα για τους σκοπούς της παραγράφου (β) και του άρθρου 10α, παράγραφος 6, τέταρτο εδάφιο της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ  υπέρ τομέων ή υποτομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέτρα είναι σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και ιδίως ότι δεν προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά∙ όταν το ποσόν που διατίθεται για αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων, η Αρμόδια Αρχή παραθέτει τους λόγους υπέρβασης του ποσού αυτού.

(β) Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις  της Αρμόδιας Αρχής, στο πλαίσιο του καταρτισμού του ετήσιου προϋπολογισμού και τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, δύναται να περιλάβει προτάσεις που δεν υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων για τα χρηματοδοτικά μέτρα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α)∙ εντός τριών (3) μηνών από το τέλος κάθε έτους, η Αρμόδια Αρχή θέτει στη διάθεση του κοινού σε εύκολα προσβάσιμη μορφή το συνολικό ποσό αποζημίωσης που χορηγείται ανά δικαιούχο τομέα και υποτομέα∙ από το 2018, σε κάθε έτος που η Αρμόδια Αρχή χρησιμοποιεί περισσότερο από το είκοσι πέντε τις εκατό (25%) των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων για τους σκοπούς αυτούς, δημοσιεύει έκθεση στην οποία περιγράφονται οι λόγοι υπέρβασης του ποσού αυτού, η δε έκθεση καλύπτει τις πληροφορίες που αφορούν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές που επωφελούνται από αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων, όσον αφορά την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με το εάν ελήφθησαν δεόντως υπόψη και άλλα μέτρα για τη βιώσιμη μείωση του έμμεσου κόστους ανθρακούχων εκπομπών σε μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη βάση.

(7)(α) Δικαιώματα από το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) τα οποία δεν κατανεμήθηκαν δωρεάν έως το 2020 δεσμεύονται για τους νεοεισερχομένους, μαζί με διακόσια (200) εκατομμύρια δικαιώματα που εγγράφονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814.

(β) Από τα δικαιώματα που έχουν δεσμευθεί, έως διακόσια (200) εκατομμύρια επιστρέφονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς κατά το πέρας της περιόδου από το 2021 έως το 2030.

(γ) Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού συντελεστή, που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 19.

(δ) Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από νεοεισερχόμενους.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10β της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων δικαιωμάτων δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (4) έως (7) για το 2013 αντιστοιχεί σε ογδόντα τοις εκατό (80%) της ποσότητας που καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10α της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, στη συνέχεια δε η δωρεάν κατανομή μειώνεται ισόποσα ετησίως έως ότου φτάσει στο τριάντα τοις εκατό (30%) το 2020.

(9) Δεν χορηγείται δωρεάν δικαίωμα σε εγκατάσταση που διέκοψε τη λειτουργία της, εκτός αν ο φορέας εκμετάλλευσης αποδείξει στην Αρμόδια Αρχή ότι η εν λόγω εγκατάσταση θα επαναλειτουργήσει εντός καθορισμένου και εύλογου χρονικού διαστήματος∙ εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει λήξει ή έχει ανασταλεί η άδεια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και εγκαταστάσεις των οποίων η λειτουργία ή η επαναλειτουργία είναι τεχνικώς αδύνατη θεωρούνται ότι έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

(10) Το ύψος των δωρεάν δικαιωμάτων που δίδονται σε εγκαταστάσεις των οποίων η λειτουργία έχει αυξηθεί ή μειωθεί, όπως εκτιμάται με βάση κυλιόμενο μέσο όρο δύο (2) ετών, κατά περισσότερο από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με το ύψος που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τον καθορισμό της δωρεάν κατανομής για τη σχετική περίοδο που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 25, αναπροσαρμόζεται κατά περίπτωση∙ οι προσαρμογές αυτές πραγματοποιούνται με δικαιώματα από το ποσό των δικαιωμάτων που δεσμεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του παρόντος άρθρου ή με την προσθήκη δικαιωμάτων στο ποσό αυτό.

Ταμείο Εκσυγχρονισμού

22Α.-(1) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί το σύνολο της δωρεάν κατανομής που χορηγείται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10γ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ ή μέρος της εν λόγω κατανομής και η ποσότητα δικαιωμάτων που κατανέμονται για σκοπούς αλληλεγγύης, ανάπτυξης και διασυνδέσεων εντός της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21 ή μέρος της εν λόγω κατανομής, σύμφωνα με το άρθρο 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, με σκοπό τη στήριξη επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, αυξάνοντας έτσι τους πόρους που κατανέμονται στη Δημοκρατία.

(2)(α) Πριν η Αρμόδια Αρχή αποφασίσει για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από το ποσοστό της Δημοκρατίας στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο στην επιτροπή επενδύσεων που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

(β) Όταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιβεβαιώνει ότι μια επένδυση εμπίπτει στους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να προχωρήσει στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου από το οικείο ποσοστό.

(3) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία αποτελεί δικαιούχο κράτος μέλος, η Αρμόδια Αρχή παρακολουθεί την εφαρμογή σε σχέση με τα επιλεγμένα έργα.

(4) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού∙ η έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται στη Δημοκρατία·

(β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας ως προς την ενεργειακή απόδοση ή τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος που επιτυγχάνεται μέσω της επένδυσης.

Μητρώο

23. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά τηρούνται στο μητρώο της Ένωσης για την εκτέλεση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διατήρηση των λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στα κράτη μέλη και με την κατανομή, επιστροφή και ακύρωση δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις πράξεις της Επιτροπής που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Επιλογή μεταβατικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα

24.-(1)(α) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είχε το 2013 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τιμές αγοράς (σε ευρώ) κάτω του εξήντα τοις εκατό (60%) του μέσου όρου της Ένωσης, η Αρμόδια Αρχή μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10γ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, να παράσχει μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και τον βιώσιμο μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα.

(β) Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται συνάδουν με τη μετάβαση προς ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τους στόχους του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2030 και επιτυγχάνουν τους μακροπρόθεσμους στόχους όπως διατυπώνονται στη Συμφωνία των Παρισίων.

(γ) Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο παύει να ισχύει την 31η Δεκεμβρίου 2030.

(2) Η Αρμόδια Αρχή οργανώνει ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε έναν ή περισσότερους γύρους μεταξύ του έτους 2021 και του έτους 2030, για έργα με συνολικό ποσό επένδυσης που υπερβαίνει τα δωδεκάμισι εκατομμύρια ευρώ (€12.500.000) για την επιλογή επενδύσεων της Δημοκρατίας που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με δωρεάν κατανομή∙ η εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών-

(α) συμμορφώνεται με τις αρχές της διαφάνειας, της μη διάκρισης, της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

(β) εξασφαλίζει ότι μόνο τα έργα που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του ενεργειακού τους μείγματος και των πηγών εφοδιασμού, στην απαραίτητη αναδιάρθρωση, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και στη μετασκευή των υποδομών, στις καθαρές τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή στον εκσυγχρονισμό του τομέα παραγωγής ενέργειας, όπως αποτελεσματική και βιώσιμη τηλεθέρμανση, του τομέα μεταφοράς και του τομέα διανομής είναι επιλέξιμα για την υποβολή προσφοράς·

(γ) καθορίζει σαφή, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής για την κατάταξη των έργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι επιλέγονται μόνο έργα που-

(i) με βάση ανάλυση κόστους-ωφέλειας, εξασφαλίζουν καθαρό θετικό κέρδος από την άποψη της μείωσης των εκπομπών και επιτυγχάνουν ένα προκαθορισμένο σημαντικό ποσοστό μειώσεων εκπομπών CO2 λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των έργων·

(ii) είναι συμπληρωματικά, ανταποκρίνονται σαφώς στις ανάγκες αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού και δεν παρέχουν αγοραστρεφή αύξηση της ζήτησης ενέργειας·

(iii) προσφέρουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά· και

(iv) δεν συμβάλλουν ή δεν βελτιώνουν την οικονομική βιωσιμότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσιάζει πολύ μεγάλη ένταση εκπομπών ή αυξάνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα με μεγάλη ένταση εκπομπών.

(3)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων (1) μέχρι και (5)(α) του άρθρου 22 και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση ακύρωσης επενδύσεων που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών ή μη επίτευξης της προσδοκώμενης επίδοσης, τα δικαιώματα που έχουν δεσμευθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω ενός μόνου επιπλέον γύρου της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, το νωρίτερο μετά από ένα (1) έτος για τη χρηματοδότηση άλλων επενδύσεων.

(β) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή προτίθεται να κάνει χρήση της προαιρετικής μεταβατικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα, δημοσιεύει διεξοδικό εθνικό πλαίσιο που καθορίζει τα κριτήρια της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, καθώς και τον προβλεπόμενο αριθμό γύρων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) και τα κριτήρια επιλογής τα οποία υποβάλλει για δημόσιο σχολιασμό.

(4) Όταν επενδύσεις αξίας μικρότερης των δωδεκάμισι εκατομμυρίων ευρώ (€12.500.000) στηρίζονται σε δωρεάν κατανομή και δεν επιλέγονται μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αναφέρεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), η Αρμόδια Αρχή επιλέγει τα έργα με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια∙ τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής δημοσιεύονται για δημόσιο σχολιασμό και σε αυτή τη βάση, η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει, δημοσιεύει και υποβάλλει κατάλογο των επενδύσεων στην Επιτροπή∙ όταν περισσότερες από μία επενδύσεις πραγματοποιούνται στην ίδια εγκατάσταση, τότε αξιολογούνται ως σύνολο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπερβαίνει ή όχι την κατώτατη αξία των δωδεκάμισι εκατομμυρίων ευρώ (€12.500.000), εκτός εάν οι εν λόγω επενδύσεις είναι ανεξάρτητα βιώσιμες από τεχνική ή οικονομική άποψη.

(5) Η αξία των σχεδιαζόμενων επενδύσεων ισούται τουλάχιστον με την αγοραία αξία της δωρεάν κατανομής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη περιορισμού των άμεσα συνδεόμενων αυξήσεων των τιμών∙ η αγοραία αξία είναι ο μέσος όρος της τιμής των δικαιωμάτων για τον κοινό χώρο πλειστηριασμών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος∙ έως και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του σχετικού κόστους μιας επένδυσης μπορεί να υποστηρίζεται με τη χρήση δωρεάν κατανομής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο κόστος χρηματοδοτείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

(6) Οι μεταβατικές δωρεάν κατανομές αφαιρούνται από την ποσότητα δικαιωμάτων που διαφορετικά θα έθετε σε πλειστηριασμό η Αρμόδια Αρχή∙ η συνολική δωρεάν κατανομή δεν υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) των δικαιωμάτων που θα λάβει η Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21, κατά την περίοδο από το έτος 2021 έως το έτος 2030, τα οποία είναι κατανεμημένα σε ίσες ετήσιες ποσότητες κατά την εν λόγω περίοδο.

(7)(α) Όταν η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 22A, κάνει χρήση δικαιωμάτων που διανέμονται για τους σκοπούς της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και των διασυνδέσεων εντός της Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21, η Αρμόδια Αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου, να χρησιμοποιήσει για μεταβατική δωρεάν κατανομή συνολική ποσότητα έως του εξήντα τοις εκατό (60%) των δικαιωμάτων που λαμβάνονται κατά την περίοδο από το έτος 2021 έως το έτος 2030, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21, χρησιμοποιώντας αντίστοιχο ποσό των δικαιωμάτων που διανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21.

(β) Τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου έως το έτος 2020 μπορούν να κατανεμηθούν κατά την περίοδο από το έτος 2021 έως το έτος 2030 σε επενδύσεις επιλεγμένες μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4), εκτός εάν η Αρμόδια Αρχή ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή της να μην κατανείμει το σύνολο ή μέρος των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου από το έτος 2021 έως το έτος 2030 και σχετικά με την ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται αντιθέτως να τεθούν σε πλειστηριασμό το έτος 2020∙ εφόσον τα δικαιώματα αυτά κατανέμονται κατά τη διάρκεια της περιόδου από το έτος 2021 έως το έτος 2030, αντίστοιχο ποσόν δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του ορίου του εξήντα τοις εκατό (60%) που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (α).

(8) Οι κατανομές σε επιχειρήσεις γίνονται κατόπιν απόδειξης ότι η επένδυση που επιλέχθηκε πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών∙ εάν μια επένδυση επιφέρει επιπρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης αποδεικνύει επίσης ότι αντίστοιχη ποσότητα δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μεγαλύτερη ένταση εκπομπών παύθηκε από τον ίδιο ή άλλον συνδεδεμένο φορέα εκμετάλλευσης κατά την έναρξη λειτουργίας της επιπρόσθετης δυναμικότητας.

(9) Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από τους δικαιούχους φορείς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου να υποβάλλουν, έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των επιλεγμένων επενδύσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά το υπόλοιπο της δωρεάν κατανομής και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες επενδύσεων και τα είδη των επενδύσεων που υποστηρίζονται, η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει προς τούτο έκθεση στην Επιτροπή.

Εθνικά μέτρα εφαρμογής

25.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει και υποβάλλει στην Επιτροπή, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2011, κατάλογο με τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε δωρεάν κατανομή σε κάθε εγκατάσταση στην επικράτεια αυτής, η οποία έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 22 και σύμφωνα με το άρθρο 24·

(β) Ο κατάλογος των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου για την πενταετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 υποβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και οι κατάλογοι για κάθε επόμενη περίοδο πέντε (5) ετών υποβάλλονται στη συνέχεια ανά πενταετία∙ κάθε κατάλογος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα παραγωγής, τη μεταφορά θερμότητας και αερίων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εκπομπών σε επίπεδο επιμέρους εγκατάστασης κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται της υποβολής∙ οι δωρεάν κατανομές δίδονται σε εγκαταστάσεις μόνο στις περιπτώσεις που παρέχονται αυτές οι πληροφορίες.

(2) Γιά την περίοδο 2013 και μετέπειτα, έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν για το εκάστοτε έτος, υπολογισμένες σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 24·

(3) Για την περίοδο 2008 έως 2012, έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί δωρεάν την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν στις σταθερές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου για την περίοδο 2008 έως 2012 το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα VΙΙΙ, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται από την Επιτροπή.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δεν εκχωρεί, με βάση το εδάφιο (2), δωρεάν δικαιώματα σε εγκαταστάσεις των οποίων η εγγραφή στον κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) απορρίφθηκε από την Επιτροπή.