Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεργατικής Εταιρείας Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια–

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

«Επιτροπή» σημαίνει τη δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου καθιδρυόμενη Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών∙

«Ευρωπαϊκή Συνεργατική Εταιρεία» ή «SCE» σημαίνει κάθε Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1435/2003∙

«Έφορος» σημαίνει το δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου διοριζόμενο Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών∙

«Κανονισμός (EK) αριθ. 1435/2003» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«καταστατική έδρα» για νομικά πρόσωπα που συστήνονται στη Δημοκρατία σημαίνει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την εγγεγραμμένη διεύθυνση, ανάλογα με την περίπτωση∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

«περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος» σημαίνει τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και οποιοδήποτε νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.

(2) Όποιος όρος δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτόν από τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1435/2003.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003 στη Δημοκρατία.

Πεδίο εφαρμογής

4. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με SCE που εγγράφονται ή δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003 και του παρόντος Νόμου

5. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003/ΕΚ στη Δημοκρατία και του παρόντος Νόμου είναι ο Έφορος.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 2(2) του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

6. Νομική οντότητα που δεν έχει την κεντρική της διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα δύναται να συμμετάσχει στη σύσταση μιας SCE που εγγράφεται στη Δημοκρατία, εφόσον η εν λόγω νομική οντότητα έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, έχει την καταστατική της έδρα στο εν λόγω κράτος μέλος και διατηρεί πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία κράτους μέλους.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 6 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

7. SCE εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία υποχρεούται να έχει την κεντρική της διοίκηση και την καταστατική της έδρα στην ίδια διεύθυνση στην Κύπρο.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 7, παράγραφος 7, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

8. Προκειμένου περί SCE που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, το άρθρο 7, παράγραφος 7, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 εφαρμόζεται και στις υποχρεώσεις οι οποίες δημιουργούνται ή δυνατό να δημιουργηθούν προ της μεταφοράς.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 7, παράγραφος 14, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

9.-(1) Καθόσον αφορά τις SCE που είναι εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία, εάν η μεταφορά της καταστατικής έδρας θα επέφερε μεταβολή του εφαρμοστέου δικαίου, η μεταφορά δεν ισχύει εάν εντός της δίμηνης προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 6 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003 ο Έφορος αντιταχθεί στη μεταφορά για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

(2) Oποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου να αντιταχθεί στη μεταφορά της καταστατικής έδρας SCE δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να προσβληθεί ενώπιον του αρμοδίου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 12, παράγραφος 12, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

10. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ο Έφορος τηρεί μητρώο σε σχέση με τη δημοσιότητα των εγγράφων που προβλέπεται από το άρθρο 12 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 21 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

11.-(1) Εταιρεία εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο, δε δύναται να συμμετάσχει στη σύσταση μιας SCE διά συγχωνεύσεως, εάν ο Έφορος φέρει ένσταση πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 29, παράγραφος 2 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003 για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

(2) Οποιαδήποτε ένσταση του Εφόρου δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να προσβληθεί ενώπιον του αρμοδίου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 28, παράγραφος 2 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

12. Η δίκαιη αξία του ενεργητικού που αντιστοιχεί στα μέλη συνεργατικών εταιρειών εγγεγραμμένων με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο, που συμμετέχουν στη σύσταση SCE διά συγχωνεύσεως τα οποία τάχθηκαν κατά της συγχώνευσης και αποχωρούν, διανέμεται, τηρουμένων των αναλογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου αναφορικά με την εκκαθάριση συνεργατικών εταιρειών.

Ρύθμιση αναφορικά με τα άρθρα 37, παράγραφος 1 και 42, παράγραφος 1, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

13. Υπεύθυνος για την τρέχουσα διοίκηση, εξαιρουμένης της εκπροσώπησης, SCE που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία είτε μονιστικού συστήματος είτε δυαδικού συστήματος κατά την έννοια του άρθρου 36 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003, είναι ο γραμματέας ως το εκτελεστικό όργανο της SCE, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για συνεργατικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες βάσει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

14. Σε περίπτωση SCE δυαδικού συστήματος κατά την έννοια του άρθρου 36 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003 και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 37, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003, τα μέλη του διευθυντικού οργάνου μιας SCE που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία διορίζονται ή ανακαλούνται από τη γενική συνέλευση, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνεργατικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες βάσει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 37, παράγραφος 3, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

15. Η άσκηση καθηκόντων μέλους στο διευθυντικό όργανο SCE που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, από μέλος του εποπτικού οργάνου βάσει του άρθρου 37, παράγραφος 3 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

Ρύθμιση αναφορικά με τα άρθρα 37, παράγραφος 4, 39, παράγραφος 4 και 42, παράγραφος 2 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

16. Διευθυντικό όργανο και εποπτικό όργανο σε περίπτωση SCE δυαδικού συστήματος και διοικητικό όργανο σε περίπτωση SCE μονιστικού συστήματος, που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, δε δύναται να έχει λιγότερα των πέντε μελών.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 47, παράγραφος 2, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

17. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 47, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003, SCE που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, δεν δεσμεύεται έναντι τρίτων από τις πράξεις των οργάνων της, όταν οι πράξεις αυτές δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της, εάν αποδείξει ότι ο τρίτος είχε γνώση του γεγονότος αυτού ή δεν μπορούσε να το αγνοεί, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 48, παράγραφος 3, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

18. Χωρίς περιορισμό των διατάξεων του άρθρου 8 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003, SCE που είναι εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία υπόκεινται στις διατάξεις του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου καθόσον αφορά τις κατηγορίες πράξεων που απαιτούν παροχή έγκρισης του εποπτικού οργάνου προς το διευθυντικό όργανο ή της γενικής συνέλευσης των μελών προς το διοικητικό ή το διευθυντικό όργανο ή απόφαση διοικητικού ή διευθυντικού οργάνου.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 68, παράγραφος 1, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

19. SCE που είναι εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία καταρτίζουν τους ετήσιους και, όπου υπάρχουν, τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και υποχρεούνται εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη έκαστου οικονομικού έτους να θέτουν στη διάθεση των μελών και του κοινού στην καταστατική τους έδρα αντίγραφο των εν λόγω λογαριασμών έναντι καταβολής ποσού όχι μεγαλύτερου του διοικητικού κόστους του αντιγράφου.

Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 73, παράγραφος 4, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

20. SCE εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να προσβάλει ενώπιον του αρμοδίου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου που διαπιστώνει παράβαση από SCE του άρθρου 6 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003, και τέτοια προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα επί των διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 73, παράγραφοι 2 και 3, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003.

Εγγραφή στο μητρώο συνεργατικών εταιρειών

21. SCE που εγγράφονται στη Δημοκρατία καταχωρούνται στο μητρώο που τηρείται από τον Έφορο για τις συνεργατικές εταιρείες που εγγράφονται με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο.

Δραστηριοποίηση SCE στη Δημοκρατία

22. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ισχύοντος στη Δημοκρατία, οι SCE δύναται να δραστηριοποιηθούν στη Δημοκρατία σε οποιοδήποτε τομέα, νοουμένου ότι εγγράφονται και λαμβάνουν την αναγκαία δυνάμει των σχετικών με τον τομέα δραστηριότητας νόμων, άδεια ή που κατέχουν αντίστοιχη άδεια, δυνάμει της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους και έχουν δικαίωμα δραστηριοποίησης στη Δημοκρατία.

Ρυθμιστικές αρμοδιότητες και εξουσίες της Επιτροπής

23. Η Επιτροπή κέκτηται εξουσιών και αρμοδιοτήτων, περιλαμβανομένων ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων, σε σχέση με SCE που εγγράφονται ή δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία με σκοπό την άσκηση οποιωνδήποτε εργασιών, περιλαμβανομένων εργασιών αποδοχής καταθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων πιστωτικού ιδρύματος, εργασιών ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και διαχείρισης εμπιστευμάτων, αντίστοιχες με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που έχει με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο σε σχέση με συνεργατικές εταιρείες και οργανισμούς που εγγράφονται ή δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία βάσει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

Εποπτικές αρμοδιότητες Εφόρου

24. Ο Έφορος κέκτηται εξουσιών και αρμοδιοτήτων, περιλαμβανομένων αρμοδιοτήτων για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας και εποπτείας, σε σχέση με SCE που εγγράφονται ή δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία με σκοπό την άσκηση οποιωνδήποτε εργασιών, περιλαμβανομένων εργασιών αποδοχής καταθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων πιστωτικού ιδρύματος, εργασιών ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και διαχείρισης εμπιστευμάτων, αντίστοιχες με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που έχει με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο ή με βάση οποιοδήποτε άλλο νόμο σε σχέση με συνεργατικές εταιρείες και οργανισμούς που εγγράφονται ή δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία βάσει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

Διοικητικές κυρώσεις

25. Ο Έφορος, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης του ενεχόμενου προσώπου, έχει εξουσία επιβολής διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις ΛΚ 20,000 και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις ΛΚ 100,000, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι SCE που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία ή οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού ή του διευθυντικού ή του εποπτικού της οργάνου ή είναι υπάλληλός της ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει ο Κανονισμός (EK) αριθ. 1435/2003 ή ο παρών Νόμος.

Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων

26. Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του προβαίνει κατά την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003 ή του παρόντος Νόμου σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες στοιχείο της ή αποκρύπτει ουσιώδες στοιχείο ή παραλείπει την υποβολή στοιχείων ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τη διενέργεια ελέγχου από τον Έφορο, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις ΛΚ 100,000 ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ποινική και αστική ευθύνη για αδικήματα τελούμενα από νομικά πρόσωπα

27.-(1) Ποινική ευθύνη σε σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα το οποίο τελείται από νομικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού ή του διευθυντικού ή του εποπτικού οργάνου ή υπάλληλος του νομικού αυτού προσώπου που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.

(2) Πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) υπέχει ποινική ευθύνη για το τελούμενο από το νομικό πρόσωπο αδίκημα, ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή κεχωρισμένως για κάθε ζημιά που προκαλείται σε τρίτους λόγω της πράξεως ή παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκημα.