Ποινική και αστική ευθύνη για αδικήματα τελούμενα από νομικά πρόσωπα

27.-(1) Ποινική ευθύνη σε σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα το οποίο τελείται από νομικό πρόσωπο υπέχει, εκτός από το ίδιο το νομικό πρόσωπο, και οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού ή του διευθυντικού ή του εποπτικού οργάνου ή υπάλληλος του νομικού αυτού προσώπου που αποδεικνύεται ότι συναίνεσε ή συνέπραξε στην τέλεση του αδικήματος.

(2) Πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) υπέχει ποινική ευθύνη για το τελούμενο από το νομικό πρόσωπο αδίκημα, ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή κεχωρισμένως για κάθε ζημιά που προκαλείται σε τρίτους λόγω της πράξεως ή παραλείψεως που στοιχειοθετεί το αδίκημα.