Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων

26. Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του προβαίνει κατά την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003 ή του παρόντος Νόμου σε δήλωση ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες στοιχείο της ή αποκρύπτει ουσιώδες στοιχείο ή παραλείπει την υποβολή στοιχείων ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τη διενέργεια ελέγχου από τον Έφορο, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις ΛΚ 100,000 ή και με τις δύο αυτές ποινές.