Διοικητικές κυρώσεις

25. Ο Έφορος, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης του ενεχόμενου προσώπου, έχει εξουσία επιβολής διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις ΛΚ 20,000 και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις ΛΚ 100,000, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι SCE που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία ή οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού ή του διευθυντικού ή του εποπτικού της οργάνου ή είναι υπάλληλός της ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει ο Κανονισμός (EK) αριθ. 1435/2003 ή ο παρών Νόμος.