Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 28, παράγραφος 2 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

12. Η δίκαιη αξία του ενεργητικού που αντιστοιχεί στα μέλη συνεργατικών εταιρειών εγγεγραμμένων με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο, που συμμετέχουν στη σύσταση SCE διά συγχωνεύσεως τα οποία τάχθηκαν κατά της συγχώνευσης και αποχωρούν, διανέμεται, τηρουμένων των αναλογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου αναφορικά με την εκκαθάριση συνεργατικών εταιρειών.