Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 21 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

11.-(1) Εταιρεία εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο, δε δύναται να συμμετάσχει στη σύσταση μιας SCE διά συγχωνεύσεως, εάν ο Έφορος φέρει ένσταση πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 29, παράγραφος 2 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003 για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

(2) Οποιαδήποτε ένσταση του Εφόρου δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να προσβληθεί ενώπιον του αρμοδίου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας.