Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 12, παράγραφος 12, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

10. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, ο Έφορος τηρεί μητρώο σε σχέση με τη δημοσιότητα των εγγράφων που προβλέπεται από το άρθρο 12 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003.