Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 7, παράγραφος 14, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

9.-(1) Καθόσον αφορά τις SCE που είναι εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία, εάν η μεταφορά της καταστατικής έδρας θα επέφερε μεταβολή του εφαρμοστέου δικαίου, η μεταφορά δεν ισχύει εάν εντός της δίμηνης προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 6 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003 ο Έφορος αντιταχθεί στη μεταφορά για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

(2) Oποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου να αντιταχθεί στη μεταφορά της καταστατικής έδρας SCE δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να προσβληθεί ενώπιον του αρμοδίου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας.