Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 7, παράγραφος 7, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

8. Προκειμένου περί SCE που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, το άρθρο 7, παράγραφος 7, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 εφαρμόζεται και στις υποχρεώσεις οι οποίες δημιουργούνται ή δυνατό να δημιουργηθούν προ της μεταφοράς.