Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 6 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

7. SCE εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία υποχρεούται να έχει την κεντρική της διοίκηση και την καταστατική της έδρα στην ίδια διεύθυνση στην Κύπρο.