Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 2(2) του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

6. Νομική οντότητα που δεν έχει την κεντρική της διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα δύναται να συμμετάσχει στη σύσταση μιας SCE που εγγράφεται στη Δημοκρατία, εφόσον η εν λόγω νομική οντότητα έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους, έχει την καταστατική της έδρα στο εν λόγω κράτος μέλος και διατηρεί πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία κράτους μέλους.