Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003 και του παρόντος Νόμου

5. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003/ΕΚ στη Δημοκρατία και του παρόντος Νόμου είναι ο Έφορος.