Πεδίο εφαρμογής

4. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε σχέση με SCE που εγγράφονται ή δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία.