Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση των αναγκαίων διατάξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003 στη Δημοκρατία.