Ερμηνεία

2.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια–

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

«Επιτροπή» σημαίνει τη δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου καθιδρυόμενη Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών∙

«Ευρωπαϊκή Συνεργατική Εταιρεία» ή «SCE» σημαίνει κάθε Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1435/2003∙

«Έφορος» σημαίνει το δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου διοριζόμενο Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών∙

«Κανονισμός (EK) αριθ. 1435/2003» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«καταστατική έδρα» για νομικά πρόσωπα που συστήνονται στη Δημοκρατία σημαίνει το εγγεγραμμένο γραφείο ή την εγγεγραμμένη διεύθυνση, ανάλογα με την περίπτωση∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

«περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμος» σημαίνει τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και οποιοδήποτε νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.

(2) Όποιος όρος δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχει την έννοια που αποδίδεται σ’ αυτόν από τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1435/2003.