Ρύθμιση αναφορικά με τα άρθρα 37, παράγραφος 1 και 42, παράγραφος 1, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

13. Υπεύθυνος για την τρέχουσα διοίκηση, εξαιρουμένης της εκπροσώπησης, SCE που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία είτε μονιστικού συστήματος είτε δυαδικού συστήματος κατά την έννοια του άρθρου 36 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003, είναι ο γραμματέας ως το εκτελεστικό όργανο της SCE, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για συνεργατικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες βάσει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.