Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

14. Σε περίπτωση SCE δυαδικού συστήματος κατά την έννοια του άρθρου 36 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003 και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 37, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003, τα μέλη του διευθυντικού οργάνου μιας SCE που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία διορίζονται ή ανακαλούνται από τη γενική συνέλευση, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνεργατικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες βάσει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου.