Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 37, παράγραφος 3, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

15. Η άσκηση καθηκόντων μέλους στο διευθυντικό όργανο SCE που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, από μέλος του εποπτικού οργάνου βάσει του άρθρου 37, παράγραφος 3 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.