Ρύθμιση αναφορικά με τα άρθρα 37, παράγραφος 4, 39, παράγραφος 4 και 42, παράγραφος 2 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

16. Διευθυντικό όργανο και εποπτικό όργανο σε περίπτωση SCE δυαδικού συστήματος και διοικητικό όργανο σε περίπτωση SCE μονιστικού συστήματος, που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, δε δύναται να έχει λιγότερα των πέντε μελών.