Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 47, παράγραφος 2, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

17. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 47, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003, SCE που είναι εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, δεν δεσμεύεται έναντι τρίτων από τις πράξεις των οργάνων της, όταν οι πράξεις αυτές δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της, εάν αποδείξει ότι ο τρίτος είχε γνώση του γεγονότος αυτού ή δεν μπορούσε να το αγνοεί, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων.