Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 48, παράγραφος 3, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

18. Χωρίς περιορισμό των διατάξεων του άρθρου 8 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003, SCE που είναι εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία υπόκεινται στις διατάξεις του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου καθόσον αφορά τις κατηγορίες πράξεων που απαιτούν παροχή έγκρισης του εποπτικού οργάνου προς το διευθυντικό όργανο ή της γενικής συνέλευσης των μελών προς το διοικητικό ή το διευθυντικό όργανο ή απόφαση διοικητικού ή διευθυντικού οργάνου.