Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 68, παράγραφος 1, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

19. SCE που είναι εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία καταρτίζουν τους ετήσιους και, όπου υπάρχουν, τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και υποχρεούνται εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη έκαστου οικονομικού έτους να θέτουν στη διάθεση των μελών και του κοινού στην καταστατική τους έδρα αντίγραφο των εν λόγω λογαριασμών έναντι καταβολής ποσού όχι μεγαλύτερου του διοικητικού κόστους του αντιγράφου.