Ρύθμιση αναφορικά με το άρθρο 73, παράγραφος 4, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003

20. SCE εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να προσβάλει ενώπιον του αρμοδίου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας, οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου που διαπιστώνει παράβαση από SCE του άρθρου 6 του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003, και τέτοια προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα επί των διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 73, παράγραφοι 2 και 3, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1435/2003.