Εγγραφή στο μητρώο συνεργατικών εταιρειών

21. SCE που εγγράφονται στη Δημοκρατία καταχωρούνται στο μητρώο που τηρείται από τον Έφορο για τις συνεργατικές εταιρείες που εγγράφονται με βάση τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο.