Δραστηριοποίηση SCE στη Δημοκρατία

22. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ισχύοντος στη Δημοκρατία, οι SCE δύναται να δραστηριοποιηθούν στη Δημοκρατία σε οποιοδήποτε τομέα, νοουμένου ότι εγγράφονται και λαμβάνουν την αναγκαία δυνάμει των σχετικών με τον τομέα δραστηριότητας νόμων, άδεια ή που κατέχουν αντίστοιχη άδεια, δυνάμει της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους και έχουν δικαίωμα δραστηριοποίησης στη Δημοκρατία.