Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

«Οδηγία 87/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με τη νομική προστασία των τοπογραφιών των προϊόντων ημιαγωγών» (EE L 024 της 27.1.87, σ. 36)

ΜΕΡΟΣ I ΕΡΜΗΝΕΙΑ — ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος 0α αναφέρεται ως ο περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο—

«Βιβλίο Αιτήσεων» σημαίνει το Βιβλίο που καθορίζεται στο άρθρο 11· «εμπορική εκμετάλλευση» σημαίνει την πώληση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο εμπορικής διαθέσεως ή προσφορά για τους σκοπούς αυτούς·

«Έφορος» σημαίνει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει διορισθεί να ασκεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες και να εκτελεί όλα ή μερικά από τα καθήκοντα του Εφόρου·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο που καθορίζεται στο άρθρο 11· «προϊόν ημιαγωγών» σημαίνει την τελική ή ενδιάμεση μορφή κάθε προϊόντος, το οποίο συγκεντρώνει σωρευτικά τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:

(α) αποτελείται από σώμα υλικού που περιλαμβάνει ένα στρώμα ημιαγωγού υλικού·

(β) έχει ένα ή περισσότερα στρώματα, αποτελούμενα από αγωγό ή μονωτικό ή ημιαγωγό υλικό, και διευθετημένα σύμφωνα με προκαθορισμένη τρισδιάστατη διάταξη· και

(γ) έχει προορισμό να εκτελεί ηλεκτρονικές λειτουργίες, είτε αποκλειστικά, είτε μαζί με άλλες λειτουργίες· «τοπογραφία» σημαίνει την τοπογραφία προϊόντος ημιαγωγών «τοπογραφία προϊόντος ημιαγωγών» σημαίνει σειρά συναφών εικόνων, ανεξαρτήτως του τρόπου, με τον οποίο αυτές είναι καθορισμένες ή κωδικοποιημένες, στην οποία—

(α) οι εικόνες αναπαριστούν τη τρισδιάστατη διάταξη των στρωμάτων, από τα οποία αποτελείται ένα προϊόν ημιαγωγών·· και

(β) κάθε εικόνα περιλαμβάνει την διάταξη ή τμήμα της διατάξεως μιας επιφάνειας του προϊόντος ημιαγωγών σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής του.

Αντικείμενο προστασίας

3.—(1) Οι τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφόσον—

(α) Αποτελούν προϊόν διανοητικής προσπάθειας του δημιουργού τους, και

(β) δεν αποτελούν κοινοτυπία στη βιομηχανία ημιαγωγών.

(2) Τοπογραφία προϊόντων ημιαγωγών που αποτελείται από στοιχεία, τα οποία είναι κοινότυπα στη βιομηχανία ημιαγωγών, προστατεύεται μόνον εφόσον ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών, στο σύνολο του, πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Η κατά τα ανωτέρω προστασία των τοπογραφιών καλύπτει μόνο την ίδια την τοπογραφία και δεν επεκτείνεται σε καμία άλλη από τις αρχές, τις διαδικασίες, τα συστήματα, την τεχνική ή τις κωδικοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες είναι ενσωματωμένες στην τοπογραφία αυτή.

ΜΕΡΟΣ II ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
Δημιουργός τοπογραφίας— Καταθέτης αιτήσεως καταχωρήσεως

4.—(1) Τα δικαιώματα εκ της τοπογραφίας δυνάμει του παρόντος Νόμου, ήτοι η αξίωση για καταχώρηση της τοπογραφίας στο Μητρώο και τα δικαιώματα που απορρέουν από καταχωρημένη τοπογραφία, γεννώνται υπέρ του δημιουργού της τοπογραφίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 5 έως 8.

(2) Όποιος καταθέτει στον Έφορο, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 12, την αίτηση καταχωρήσεως τοπογραφίας, θεωρείται ο δημιουργός της, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18.

(3) Εντός των δύο επόμενων ετών από την πρώτη εκμετάλλευση μιας τοπογραφίας ο δημιουργός της τοπογραφίας οφείλει να καταθέτει αίτηση καταχωρήσεως της τοπογραφίας στον Έφορο. Στην αντίθετη περίπτωση η αίτηση θεωρείται εκπρόθεσμη, δε χορηγείται ημερομηνία καταθέσεως από τον Έφορο και δικαιώματα εκ της τοπογραφίας δε γεννώνται.

Δημιουργία τοπογραφίας από περισσότερα του ενός πρόσωπα

5.—(1) Αν δύο ή περισσότεροι δημιούργησαν την τοπογραφία από κοινού και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, τα δικαιώματα εκ της τοπογραφίας ανήκουν σε όλους εξ αδιαιρέτου. Η κατάθεση της αιτήσεως καταχωρήσεως στον Έφορο γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό όλων των συνδημιουργών. Κάθε συνδικαιούχος έχει το δικαίωμα να επιμελείται την προστασία της κοινής τοπογραφίας και να μεταβιβάζει ελεύθερα τη μερίδα του.

(2) Αν δύο ή περισσότεροι δημιούργησαν την τοπογραφία ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, τα δικαιώματα εκ της τοπογραφίας ανήκουν σ' εκείνο, ο οποίος κατέθεσε πρώτος αίτηση για καταχώρηση της τοπογραφίας στον Έφορο.

Τοπογραφία στο πλαίσιο σχέσεως εργασίας ή άλλης σχέσεως

6.—(1) Όταν οι τοπογραφίες δημιουργούνται στο πλαίσιο σχέσεως εργασίας του δημιουργού, τα δικαιώματα εκ της τοπογραφίας παρέχονται στον εργοδότη του δημιουργού, ο οποίος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρείται ως ο δημιουργός, εκτός εάν η σχετική σύμβαση ή οι όροι εργασίας προβλέπουν το αντίθετο.

(2) Όταν οι τοπογραφίες δημιουργούνται στο πλαίσιο άλλης συμβάσεως εκτός από σύμβαση ή σχέση εργασίας, τα δικαιώματα εκ της τοπογραφίας παρέχονται στο συμβαλλόμενο, ο οποίος παρήγγειλε την τοπογραφία, εκτός αν η σύμβαση προβλέπει το αντίθετο.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δικαιούμενα σε καταχώρηση τοπογραφίας

7.—(1) Αξίωση για καταχώρηση τοπογραφίας και δικαιώματα από καταχωρημένη τοπογραφία, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, παρέχονται—

(α) Στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υπήκοοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο ή στο έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) στις εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν πραγματική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Κύπρο ή στο έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Τα δικαιώματα τα οποία προκύπτουν από το εδάφιο (1) παρέχονται και σε πρόσωπα, τα οποία είναι υπήκοοι ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις παρακάτω χώρες ή εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι πρόσωπα, τα οποία είναι Κύπριοι υπήκοοι ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και δικαιούνται προστασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου, απολαύουν προστασίας στις χώρες ή εδάφη αυτά—

— Ανγκουίλα, Βερμούδες, Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού

— Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κάιμαν

— Αγγλονορμαδικές Νήσοι, Νήσοι Φώκλαντ

— Νότια Γεωργία και Νότιες Νήσοι Σάντουιτς

— Χονγκ Κονγκ, Νήσος του Μαν, Μονσέρα, Νήσοι Πιτκάιρν, Αγία Ελένη

— Εξαρτήσεις της Αγίας Ελένης

— Νήσοι της Αναλήψεως και Νήσοι του Τριστάν ντα Κούνια

— Νήσοι Τερκς και Κάικος

— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

— Γαλλική Πολυνησία, νότια και ανταρκτικά γαλλικά εδάφη

— Νορβηγία, Ελβετία,

— Εδαφική ενότητα Μαγιότ

— Εδαφική ενότητα Σαιν Πιέρ και Μικελόν

— Ουάλλις και Φουτούνα.

(3) Τα δικαιώματα τα οποία προκύπτουν από το εδάφιο (1) ισχύουν και για τις εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα μιας χώρας ή εδάφους που απαριθμούνται στο εδάφιο (2), τα οποία έχουν πραγματική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην εν λόγω χώρα ή έδαφος, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, τα οποία δικαιούνται προστασίας επί τη βάσει του παρόντος Νόμου, απολαύουν προστασίας στις χώρες η εδάφη που απαριθμούνται στο εδάφιο (2).

Μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει συμφωνίας ή κληρονομικής διαδοχής

8.—(1) Το δικαίωμα για καταχώρηση τοπογραφίας και τα δικαιώματα εκ της καταχωρημένης τοπογραφίας, τα οποία απολαύουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, και 6, δύνανται να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν.

(2) Η μεταβίβαση συντελείται με την καταχώρηση της έγγραφης συμφωνίας στο Μητρώο.

(3) Στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, η μεταβίβαση συντελείται—

(α) Με την καταχώρηση στο Μητρώο δηλώσεως διανομής από διαχειριστή περιουσίας, συνοδευόμενης από πιστό αντίγραφο διατάγματος διαχειρίσεως ή διαχειρίσεως μετά συνημμένης διαθήκης· ή

(β) με την καταχώρηση στο Μητρώο δηλώσεως διανομής από εκτελεστή διαθήκης, συνοδευόμενης από πιστό αντίγραφο εγγράφου επικυρώσεως διαθήκης· ή

(γ) με την καταχώρηση στο Μητρώο πιστοποιητικού κληρονόμων, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 29 του περί Διαχειρίσεως Κληρονομιών Νόμου.

(4) Μεταβίβαση δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) δημοσιεύεται περιληπτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αποκλειστικές άδειες εκμεταλλεύσεως

9.—(1) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υπήκοοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο ή στο έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και νομικά πρόσωπα με πραγματική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Κύπρο ή στο έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται εφόσον δεν έχουν αποκτήσει δικαιώματα εκ της τοπογραφίας δυνάμει των άρθρων 4 έως 8, να αποκτήσουν δικαιώματα δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(2) Δικαιώματα αποκτούνται ως αναφέρεται στο εδάφιο (1) από τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο εφόσον τα πρόσωπα αυτά—

(α) Εκμεταλλεύονται εμπορικά για πρώτη φορά στην Κύπρο ή σε κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια τοπογραφία, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα αντικείμενο εμπορικής εκμεταλλεύσεως πουθενά στον κόσμο και

(β) έλαβαν διά γραπτής συμβάσεως αποκλειστική άδεια εμπορικής εκμεταλλεύσεως της τοπογραφίας για την Κύπρο ή όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να διαθέτει την τοπογραφία.

(3)(α) Προϋπόθεση για τη νόμιμη εκμετάλλευση της αναφερόμενης στο εδάφιο (2) αποκλειστικής άδειας είναι η εγγραφή της εν λόγω άδειας στο Μητρώο και η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από τη σύμβαση, με την οποία παραχωρήθηκε η αποκλειστική άδεια, καθώς και από τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των συμβαλλόμενων μερών.

(γ) Το γνήσιο των υπογραφών του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου στη σύμβαση πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από αρμόδιο κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία πρόσωπο.

Άδειες εκμεταλλεύσεως: συμβατικές μη αποκλειστικές, μη συμβατικές, άδειες στο Δημόσιο

10.—(1)(α) Ο δικαιούχος καταχωρημένης στην Κύπρο ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοπογραφίας (δικαιοπάροχος) δύναται να παραχωρεί με έγγραφη συμφωνία άδεια εκμεταλλεύσεως της τοπογραφίας σε τρίτους (δικαιοδόχους) για ορισμένο χρόνο και έναντι αποζημιώσεως.

(β) Η εν λόγω άδεια εγγράφεται στο Μητρώο υπό τις προϋποθέσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 9 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός δε από αντίθετη συμφωνία δεν είναι αποκλειστική, δε μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

(2) Με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου είναι δυνατή η παροχή σε τρίτους άδειας εκμεταλλεύσεως τοπογραφίας χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου της τοπογραφίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 49 έως 54 και 56 των περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμων του 1998 έως 2000 ή των διατάξεων που τροποποιούν ή αντικαθιστούν τις εν λόγω διατάξεις.

(3) Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή άδειας εκμεταλλεύσεως τοπογραφίας σε φορείς του δημόσιου τομέα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 55 και 56 των περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμων του 1998 έως 2000 ή των διατάξεων που τροποποιούν ή αντικαθιστούν τις εν λόγω διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ III ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Μητρώο - Αρχεία- Βιβλίο Αιτήσεων

11.-Στον Έφορο τηρούνται—

(α) Μητρώο Τοπογραφιών, στο οποίο καταχωρούνται—

(i) Οι τοπογραφίες, δι' εγγραφής των στοιχείων των πιστοποιητικών καταχωρήσεως, τα οποία εκδίδει ο Έφορος σύμφωνα με το άρθρο 14·

(ii) περίληψη της τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 18· και

(iii) η συμφωνία μεταβιβάσεως ή τα έγγραφα κληρονομικής διαδοχής σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 8.

(β) Αρχείο Τοπογραφιών με τους διαδικαστικούς φακέλους, καθώς και

(γ) Βιβλίο Αιτήσεων, στο οποίο εγγράφονται οι αιτήσεις καταχωρήσεως τοπογραφιών σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 12.

Κατάθεση αιτήσεως

12.—(1) Για την καταχώρηση τοπογραφίας απαιτείται κατάθεση αιτήσεως στον Έφορο, η οποία περιέχει—

(α) Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή το εγγεγραμμένο γραφείο του καταθέτη, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 7,

(β) περιγραφή που προσδιορίζει την τοπογραφία,

(γ) δήλωση σχετικά με την ημερομηνία της πρώτης εμπορικής εκμεταλλεύσεως της τοπογραφίας, όταν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη από την ημερομηνία καταχωρήσεως. Η δήλωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει την τήρηση του χρονικού περιορισμού που θέτει το εδάφιο (3) του άρθρου 4,

(δ) αίτημα καταχωρήσεως της τοπογραφίας, και

(ε) σε περίπτωση κατά την οποία ο καταθέτης δεν έχει κατοικία ή εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο—

(i) το πλήρες όνομα και την διεύθυνση του προσώπου, το οποίο διαμένει στην Κύπρο και έχει εξουσιοδοτηθεί από τον καταθέτη να δέχεται επιδόσεις εγγράφων και ειδοποιήσεων, και

(ii) Δήλωση του καταθέτη περί αποδοχής δικαιοδοσίας των κυπριακών δικαστηρίων.

(2) Στην αίτηση επισυνάπτεται υποχρεωτικώς η απόδειξη καταβολής στον Έφορο του τέλους καταχωρήσεως της τοπογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 22.

(3) Εφόσον η αίτηση πληροί τους όρους των εδαφίων (1) και (2), γίνεται δεκτή για κατάθεση, θεωρείται κανονική, της απονέμεται ημερομηνία καταθέσεως και εγγράφεται στο Βιβλίο Αιτήσεων.

(4) Εντός τεσσάρων μηνών από την κανονική κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να υποβάλει στον Έφορο τα εξής συμπληρωματικά στοιχεία, οπότε η αίτηση θεωρείται πλήρης:

(α) Τα σχέδια ή τις εικόνες, στις οποίες αναφέρεται η περιγραφή,

(β) εφόσον υπάρχει, το υλικό που αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της τοπογραφίας,

(γ) το έγγραφο νομιμοποιήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο ο υποβάλλων την αίτηση εξουσιοδότησε προς κατάθεση,

(δ) απόδειξη καταβολής τέλους δημοσιεύσεως σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 22.

(5) Αν, μετά την πάροδο της προθεσμίας του εδαφίου (4), ο Έφορος διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της αιτήσεως δεν έχουν συμπληρωθεί, η αίτηση θεωρείται ως μη κατατεθείσα.

(6) Δεν επιτρέπεται η επιβολή πρόσθετων διατυπώσεων για την παροχή ή τη διατήρηση της προστασίας.

Απόρρητο τοπογραφίας

13.—(1)(α) Κατά την κατάθεση στον Έφορο των στοιχείων που αναφέρονται στη παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 12, εάν ο καταθέτης δηλώσει ότι πρόκειται για εμπορικό απόρρητο, ο Έφορος απονέμει το χαρακτηρισμό «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» και τα σφραγίζει σε ειδικό φάκελο.

(β) Τα απόρρητα στοιχεία δε γνωστοποιούνται ούτε γίνονται προσιτά στο κοινό.

(γ) Η γνωστοποίηση απόρρητων στοιχείων συνιστά ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Το απόρρητο του εδαφίου (1) αίρεται κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου για τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία συμμετέχουν σε δικαστική διαδικασία σχετικά με την ισχύ ή την παραβίαση των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από προστατευόμενη τοπογραφία.

Πιστοποιητικό καταχωρήσεως

14.—(1) Αν η αίτηση καταχωρήσεως τοπογραφίας είναι από τυπικής πλευράς κανονική και πλήρης, σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 12, ο Έφορος χορηγεί πιστοποιητικό καταχωρήσεως τοπογραφίας προϊόντος ημιαγωγών, χωρίς προηγούμενο έλεγχο των όρων του άρθρου 3, με ευθύνη του καταθέτη.

(2) Τα βασικά στοιχεία του πιστοποιητικού καταχωρήσεως καταχωρούνται στο Μητρώο.

(3) Στοιχεία της αιτήσεως για καταχώρηση τοπογραφίας, για την οποία χορηγήθηκε από τον Έφορο πιστοποιητικό καταχωρήσεως, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Για τη δημοσίευση καταβάλλεται στον Έφορο τέλος δημοσιεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 22.

(4) Εφόσον ο καταθέτης το ζητήσει, ο Έφορος του χορηγεί και αντίγραφο του πιστοποιητικού, μαζί με τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτό.

(5)(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, από την ημερομηνία χορηγήσεως πιστοποιητικού καταχωρήσεως οποιοσδήποτε δύναται να ζητήσει αφού καταβάλει τα σχετικά τέλη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 22, πιστοποιημένα αντίγραφα της αιτήσεως και των συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν την προστατευόμενη τοπογραφία.

(β) Για τη χορήγηση πιστοποιημένων αντιγράφων από τον Έφορο επιβάλλονται τέλη, σύμφωνα με το άρθρο 22.

ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Περιεχόμενο δικαιώματος

15.—(1) Ο δικαιούχος τοπογραφίας αποκτά με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:

(α) Αναπαραγωγή τοπογραφιών προστατευομένων σύμφωνα με το άρθρο 3,

(β) Εμπορική εκμετάλλευση ή εισαγωγή προς το σκοπό αυτό μιας τοπογραφίας ή ενός προϊόντος ημιαγωγών που κατασκευάζεται με τη χρησιμοποίηση της προστατευόμενης τοπογραφίας.

(2) Το κατά την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) δικαίωμα απαγόρευσης εμπορικής εκμετάλλευσης ή εισαγωγής προς το σκοπό αυτό μιας τοπογραφίας ή ενός προϊόντος ημιαγωγών που κατασκευάζεται με τη χρησιμοποίηση της προστατευόμενης τοπογραφίας, δεν ισχύει μετά τη διάθεση στην αγορά της Κύπρου ή ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της εν λόγω τοπογραφίας ή του εν λόγω προϊόντος ημιαγωγών από πρόσωπο που δικαιούται να εγκρίνει την εμπορία του ή με συναίνεση του προσώπου αυτού.

(3) Αυτός που εκμεταλλεύεται εμπορικά προϊόν ημιαγωγών ή τοπογραφία και δε γνώριζε ή δεν είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν ή η τοπογραφία προστατεύεται στην Κύπρο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει αντίστοιχης νομοθεσίας, δικαιούται να συνεχίσει την εν λόγω εμπορική εκμετάλλευση.

(4) Ο δικαιούχος προστατευόμενης σύμφωνα με το εδάφιο (3) τοπογραφίας δικαιούται να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο εύλογη αποζημίωση για ενέργειες που έγιναν αφότου το κατά το εδάφιο (3) εκμεταλλευόμενο την τοπογραφία ή το προϊόν ημιαγωγών πρόσωπο έλαβε γνώση ή είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν ημιαγωγών προστατεύεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

Περιορισμοί

16.—(1) Δεν μπορούν να απαγορευθούν κατά την έννοια του άρθρου 15 από τον δικαιούχο της προστατευόμενης τοπογραφίας οι εξής δραστηριότητες

(α) Η ιδιωτική αναπαραγωγή ή χρήση της τοπογραφίας για μη εμπορικούς σκοπούς,

(β) Η αναπαραγωγή τοπογραφίας με σκοπό την ανάλυση ή τη διδασκαλία των αρχών, των διαδικασιών, των συστημάτων ή των τεχνικών που είναι ενσωματωμένες στις τοπογραφίες ή των ίδιων των τοπογραφιών.

(2) Σε περίπτωση που τυχόν ανάλυση και αξιολόγηση προστατευόμενης τοπογραφίας σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) οδηγήσει σε δημιουργία άλλης τοπογραφίας, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, τα δικαιώματα που απορρέουν από την προστατευόμενη τοπογραφία δεν επεκτείνονται στη νεοδημιουργημένη τοπογραφία.

Διάρκεια προστασίας

17.—(1) Με την καταχώρηση, μία τοπογραφία που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, προστατεύεται από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρήσεως στον Έφορο.

(2) Σε περίπτωση που η ημερομηνία της πρώτης εμπορικής εκμεταλλεύσεως της τοπογραφίας έπεται της ημερομηνίας που ορίζει το εδάφιο (1), το εν λόγω δικαίωμα γεννάται από την ημερομηνία της πρώτης εμπορικής εκμεταλλεύσεως.

(3) Το κατά το άρθρο 15 δικαίωμα παύει να υφίσταται δέκα έτη μετά την πρότερη από τις εξής ημερομηνίες:

(α) Το τέλος του ημερολογιακού έτους της πρώτης εμπορικής εκμεταλλεύσεως της τοπογραφίας οπουδήποτε στον κόσμο, ή

(β) το τέλος του ημερολογιακού έτους της υποβολής στον Έφορο της κανονικής αιτήσεως καταχωρήσεως.

(4) Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, το οποίο γεννάται σύμφωνα με το εδάφιο (1), παύει να ισχύει εάν δε γίνει εμπορική εκμετάλλευση της τοπογραφίας οπουδήποτε στον κόσμο εντός δεκαπέντε ετών από την ημερομηνία του πρώτου καθορισμού ή κωδικοποιήσεως της τοπογραφίας.

ΜΕΡΟΣ V ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αναγνωριστική αγωγή

18.—(1) Ο δημιουργός τοπογραφίας δύναται, εφόσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη συγκατάθεση του αίτηση για καταχώρηση τοπογραφίας, η οποία αφορά την τοπογραφία του ή ουσιώδη στοιχεία της, να απαιτήσει με αγωγή του κατά του τρίτου ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου την αναγνώριση σε αυτόν των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση, ή, εάν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό καταχωρήσεως, των δικαιωμάτων που απορρέουν από το πιστοποιητικό.

(2) Η παραπάνω αγωγή ασκείται εντός δύο ετών από την ημερομηνία δημοσιεύσεως, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 14, των στοιχείων της αιτήσεως καταχωρήσεως στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει, αν ο κάτοχος του πιστοποιητικού γνώριζε κατά το χρόνο χορηγήσεως του πιστοποιητικού ή της μεταβιβάσεως της τοπογραφίας το δικαίωμα του διεκδικούντος.

(3) Περίληψη της τελεσίδικης αποφάσεως, η οποία δέχεται την παραπάνω αγωγή, καταχωρείται στο Μητρώο.

Το Δικαστήριο δύναται κατόπιν αίτησης του προσφεύγοντος και με δαπάνη του παραβάτη να διατάξει την πλήρη ή μερική δημοσίευση της απόφασης  ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει εύλογο για τη διάδοση των σχετικών με την απόφασή του πληροφοριών.

(4) Από την ημερομηνία καταχωρήσεως της κατά το εδάφιο (3) περιλήψεως, θεωρούνται άκυρες οι άδειες εκμεταλλεύσεως και κάθε άλλο δικαίωμα, το οποίο έχει παραχωρηθεί επί της τοπογραφίας από τον αποτυχόντα διάδικο στη δυνάμει του εδαφίου (1) αγωγή. Ο αποτυχών διάδικος και τρίτοι, εφόσον καλόπιστα εκμεταλλεύονται την τοπογραφία ή έχουν προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή της, δύνανται να ζητήσουν από τον αναγνωρισθέντα δικαιούχο την παραχώρηση, έναντι αποζημιώσεως, μη αποκλειστικής άδειας εκμεταλλεύσεως για εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών οι όροι κανονίζονται από το αρμόδιο δικαστήριο.

Απόρριψη της αιτήσεως καταχωρήσεως ή ακυρότητα δικαιώματος εκ της τοπογραφίας

19.—(1) Με δικαστική απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου απορρίπτεται η αίτηση καταχωρήσεως τοπογραφίας, ή αν αυτή έχει ήδη καταχωρηθεί, κηρύσσεται άκυρο το επ' αυτής δικαίωμα, εφόσον διεζευκτικώς—

(α) Δεν πρόκειται για τοπογραφία προϊόντος ημιαγωγών κατά την έννοια του άρθρου 2·

(β) η τοπογραφία δεν είναι επιδεκτική προστασίας κατά τους όρους του άρθρου 3·

(γ) ο υποβάλλων την αίτηση ή ο κάτοχος του πιστοποιητικού προστατευόμενης τοπογραφίας δεν είναι ο δημιουργός της σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 6 ή ο δυνάμει του άρθρου 8 δικαιούχος·

(δ) η αίτηση για καταχώρηση της τοπογραφίας υποβλήθηκε μετά την πάροδο της προθεσμίας του εδαφίου (3) του άρθρου 4·

(ε) ο καταθέτης της αιτήσεως για καταχώρηση δεν ανήκει στα πρόσωπα που ορίζει το άρθρο 7.

(2) Αν η ακυρότητα αναφέρεται σε μέρος της τοπογραφίας, το πιστοποιητικό τοπογραφίας περιορίζεται ανάλογα.

(3) Η ακυρότητα του δικαιώματος μπορεί να κηρυχθεί ακόμη και μετά τη λήξη ισχύος της τοπογραφίας ή την παραίτηση από αυτό.

(4) Κάτοχοι πιστοποιητικού προστατευόμενης τοπογραφίας, οι οποίοι δεν κατοικούν στην Κύπρο, ενάγουν και ενάγονται στο αρμόδιο δικαστήριο της πρωτεύουσας.

Προσβολή δικαιωμάτων εκ της τοπογραφίας

20.—(1) (α) Σε περίπτωση προσβολής, παρούσας ή απειλουμένης, των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από καταχωρημένη τοπογραφία, ο δικαιούχος της τοπογραφίας δύναται με αγωγή να απαιτήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψη της στο μέλλον.

(β) Το Δικαστήριο το οποίο διαπιστώνει προσβολή δικαιώματος τοπογραφίας δύναται να διατάξει τον παραβάτη να μην επαναλάβει την εν λόγω προσβολή στο μέλλον. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαγόρευση  αυτή το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει για διασφάλιση της συμμόρφωσης, χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες λίρες (£35,000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση που η παραπάνω προσβολή ενέχει υπαιτιότητα, ο ζημιωθείς δικαιούχος της καταχωρημένης τοπογραφίας δύναται με την ίδια αγωγή να απαιτήσει και την αποκατάσταση της ζημίας ή την απόδοση της ωφέλειας από την αθέμιτη εκμετάλλευση της προστατευόμενης τοπογραφίας ή την πληρωμή ποσού ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκμεταλλεύσεως.

(3) Τα δικαιώματα του εδαφίου (2) παρέχονται και σε αυτόν που έχει καταθέσει στον Έφορο αίτηση καταχωρήσεως τοπογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 12 και αναμένει την έκδοση πιστοποιητικού καταχωρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 14, εάν τρίτος δολίως αναπαράγει, εκμεταλλεύεται εμπορικά, ή εισάγει την εν λόγω τοπογραφία.

(4) Οι πιο πάνω απαιτήσεις παραγράφονται μετά πάροδο πέντε ετών αφότου ο κάτοχος του πιστοποιητικού έλαβε γνώση είτε της προσβολής είτε της ζημιάς και του προς αποζημίωση υποχρέου, οπωσδήποτε δε μετά πάροδο είκοσι ετών από την προσβολή.

(5) Σε περίπτωση ευοδώσεως της αγωγής, το δικαστήριο δύναται να διατάξει την καταστροφή των προϊόντων που κατασκευάσθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Το δικαστήριο δύναται επίσης αντί της καταστροφής να διατάξει την απόδοση των προϊόντων ή μέρους αυτών στον ενάγοντα για ολική ή μερική αποζημίωσή του, εάν αυτός το ζητήσει.

Αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών

20Α. (1)  Σε περίπτωση κατά την οποία διάδικος προσκομίζει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία επαρκή προς στήριξη των ισχυρισμών του περί προσβολής ή επικείμενης προσβολής δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος  Νόμου, ενώ παράλληλα επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, το Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει υπό τους όρους που κατά την κρίση του διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, την  προσκόμιση  των στοιχείων αυτών από τον αντίδικο.

(2) Αν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων σε εμπορική κλίμακα το Δικαστήριο μπορεί  επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει, υπό τους όρους που  κατά την κρίση του διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών,  τη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου.

(3) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρουχρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό πουορίζεται στο διάταγμα του Δικαστηρίου.

Ενημέρωση

20Β.(1) Στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου η οποία φορά προσβολή των δικαιωμάτων τοπογραφίας σε εμπορική κλίμακα, το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης διαδίκου, να διατάξει, την παροχή πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών που προσβάλλουν δικαίωμα  τοπογραφίας από τον ύποπτο ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο-

(α) βρέθηκε να κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα, ή

(β) βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα, ή

(γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε σε εμπορική κλίμακα υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή δικαιώματος, ή

(δ) υποδείχθηκε από το πρόσωπο  που αναφέρεται στις παραγράφους (α), ή (β) ή (γ), ως εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών.

(2) Οι πληροφορίες που παρέχονταισύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) περιλαμβάνουν εφόσον ενδείκνυται-

(α) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας καθώς και των παραληπτών, χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής,

(β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευαστήκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν  καθώς και για το τίμημα που εισπράχθηκε για τα  εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

Ποινικές κυρώσεις

21. Όποιος, κατά τη διάρκεια της ισχύος της προστασίας τοπογραφίας κατά τον παρόντα Νόμο, δολίως αναπαρήγαγε, εκμεταλλεύθηκε εμπορικά ή εισήγαγε στην Κύπρο με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση, τοπογραφία, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο έτη ή πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τέλη

22.—(1) Το ύψος, ο τρόπος εισπράξεως και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα πάσης φύσεως τέλη, τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, ρυθμίζονται με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Τα τέλη αυτά δε δύνανται να υπερβαίνουν τις διοικητικές δαπάνες.

Σχέση με λοιπή συγγενική εσωτερική νομοθεσία

23.—(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν θίγουν οποιεσδήποτε άλλες τυχόν νομοθετικές διατάξεις για τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικού προτύπου.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δε θίγουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία απαγορεύει την αναπαραγωγή των σχεδίων ή των άλλων γραφικών παραστάσεων των τοπογραφιών μέσω της αντιγραφής τους σε δύο διαστάσεις.

(3) Δε θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου η προστασία που παρείχε το κυπριακό δίκαιο σε τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών καθορισμένων ή κωδικοποιημένων πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου.

Διακριτική ένδειξη

24. Εάν τα προϊόντα ημιαγωγών που κατασκευάζονται με τη χρησιμοποίηση προστατευόμενων τοπογραφιών φέρουν διακριτική ένδειξη, η ένδειξη αυτή θα είναι ένα κεφαλαίο Τ ως εξής: Τ, «Τ», [Τ], (Τ), Τ* ή