Ενημέρωση

20Β.(1) Στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου η οποία φορά προσβολή των δικαιωμάτων τοπογραφίας σε εμπορική κλίμακα, το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης διαδίκου, να διατάξει, την παροχή πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών που προσβάλλουν δικαίωμα  τοπογραφίας από τον ύποπτο ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο-

(α) βρέθηκε να κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα, ή

(β) βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα, ή

(γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε σε εμπορική κλίμακα υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή δικαιώματος, ή

(δ) υποδείχθηκε από το πρόσωπο  που αναφέρεται στις παραγράφους (α), ή (β) ή (γ), ως εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών.

(2) Οι πληροφορίες που παρέχονταισύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) περιλαμβάνουν εφόσον ενδείκνυται-

(α) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας καθώς και των παραληπτών, χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής,

(β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευαστήκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν  καθώς και για το τίμημα που εισπράχθηκε για τα  εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.