Αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών

20Α. (1)  Σε περίπτωση κατά την οποία διάδικος προσκομίζει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία επαρκή προς στήριξη των ισχυρισμών του περί προσβολής ή επικείμενης προσβολής δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος  Νόμου, ενώ παράλληλα επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, το Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει υπό τους όρους που κατά την κρίση του διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, την  προσκόμιση  των στοιχείων αυτών από τον αντίδικο.

(2) Αν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων σε εμπορική κλίμακα το Δικαστήριο μπορεί  επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει, υπό τους όρους που  κατά την κρίση του διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών,  τη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου.

(3) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρουχρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό πουορίζεται στο διάταγμα του Δικαστηρίου.