Ποινικές κυρώσεις

21. Όποιος, κατά τη διάρκεια της ισχύος της προστασίας τοπογραφίας κατά τον παρόντα Νόμο, δολίως αναπαρήγαγε, εκμεταλλεύθηκε εμπορικά ή εισήγαγε στην Κύπρο με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση, τοπογραφία, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο έτη ή πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.