Τέλη

22.—(1) Το ύψος, ο τρόπος εισπράξεως και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα πάσης φύσεως τέλη, τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, ρυθμίζονται με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Τα τέλη αυτά δε δύνανται να υπερβαίνουν τις διοικητικές δαπάνες.