Σχέση με λοιπή συγγενική εσωτερική νομοθεσία

23.—(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν θίγουν οποιεσδήποτε άλλες τυχόν νομοθετικές διατάξεις για τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικού προτύπου.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δε θίγουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία απαγορεύει την αναπαραγωγή των σχεδίων ή των άλλων γραφικών παραστάσεων των τοπογραφιών μέσω της αντιγραφής τους σε δύο διαστάσεις.

(3) Δε θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου η προστασία που παρείχε το κυπριακό δίκαιο σε τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών καθορισμένων ή κωδικοποιημένων πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου.