Αποκλειστικές άδειες εκμεταλλεύσεως

9.—(1) Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υπήκοοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο ή στο έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και νομικά πρόσωπα με πραγματική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Κύπρο ή στο έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται εφόσον δεν έχουν αποκτήσει δικαιώματα εκ της τοπογραφίας δυνάμει των άρθρων 4 έως 8, να αποκτήσουν δικαιώματα δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(2) Δικαιώματα αποκτούνται ως αναφέρεται στο εδάφιο (1) από τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο εφόσον τα πρόσωπα αυτά—

(α) Εκμεταλλεύονται εμπορικά για πρώτη φορά στην Κύπρο ή σε κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια τοπογραφία, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα αντικείμενο εμπορικής εκμεταλλεύσεως πουθενά στον κόσμο και

(β) έλαβαν διά γραπτής συμβάσεως αποκλειστική άδεια εμπορικής εκμεταλλεύσεως της τοπογραφίας για την Κύπρο ή όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να διαθέτει την τοπογραφία.

(3)(α) Προϋπόθεση για τη νόμιμη εκμετάλλευση της αναφερόμενης στο εδάφιο (2) αποκλειστικής άδειας είναι η εγγραφή της εν λόγω άδειας στο Μητρώο και η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από τη σύμβαση, με την οποία παραχωρήθηκε η αποκλειστική άδεια, καθώς και από τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των συμβαλλόμενων μερών.

(γ) Το γνήσιο των υπογραφών του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου στη σύμβαση πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από αρμόδιο κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία πρόσωπο.