Άδειες εκμεταλλεύσεως: συμβατικές μη αποκλειστικές, μη συμβατικές, άδειες στο Δημόσιο

10.—(1)(α) Ο δικαιούχος καταχωρημένης στην Κύπρο ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοπογραφίας (δικαιοπάροχος) δύναται να παραχωρεί με έγγραφη συμφωνία άδεια εκμεταλλεύσεως της τοπογραφίας σε τρίτους (δικαιοδόχους) για ορισμένο χρόνο και έναντι αποζημιώσεως.

(β) Η εν λόγω άδεια εγγράφεται στο Μητρώο υπό τις προϋποθέσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 9 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός δε από αντίθετη συμφωνία δεν είναι αποκλειστική, δε μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

(2) Με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου είναι δυνατή η παροχή σε τρίτους άδειας εκμεταλλεύσεως τοπογραφίας χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου της τοπογραφίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 49 έως 54 και 56 των περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμων του 1998 έως 2000 ή των διατάξεων που τροποποιούν ή αντικαθιστούν τις εν λόγω διατάξεις.

(3) Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή άδειας εκμεταλλεύσεως τοπογραφίας σε φορείς του δημόσιου τομέα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 55 και 56 των περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμων του 1998 έως 2000 ή των διατάξεων που τροποποιούν ή αντικαθιστούν τις εν λόγω διατάξεις.