Μητρώο - Αρχεία- Βιβλίο Αιτήσεων

11.-Στον Έφορο τηρούνται—

(α) Μητρώο Τοπογραφιών, στο οποίο καταχωρούνται—

(i) Οι τοπογραφίες, δι' εγγραφής των στοιχείων των πιστοποιητικών καταχωρήσεως, τα οποία εκδίδει ο Έφορος σύμφωνα με το άρθρο 14·

(ii) περίληψη της τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 18· και

(iii) η συμφωνία μεταβιβάσεως ή τα έγγραφα κληρονομικής διαδοχής σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 8.

(β) Αρχείο Τοπογραφιών με τους διαδικαστικούς φακέλους, καθώς και

(γ) Βιβλίο Αιτήσεων, στο οποίο εγγράφονται οι αιτήσεις καταχωρήσεως τοπογραφιών σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 12.