Κατάθεση αιτήσεως

12.—(1) Για την καταχώρηση τοπογραφίας απαιτείται κατάθεση αιτήσεως στον Έφορο, η οποία περιέχει—

(α) Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή το εγγεγραμμένο γραφείο του καταθέτη, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 7,

(β) περιγραφή που προσδιορίζει την τοπογραφία,

(γ) δήλωση σχετικά με την ημερομηνία της πρώτης εμπορικής εκμεταλλεύσεως της τοπογραφίας, όταν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη από την ημερομηνία καταχωρήσεως. Η δήλωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει την τήρηση του χρονικού περιορισμού που θέτει το εδάφιο (3) του άρθρου 4,

(δ) αίτημα καταχωρήσεως της τοπογραφίας, και

(ε) σε περίπτωση κατά την οποία ο καταθέτης δεν έχει κατοικία ή εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο—

(i) το πλήρες όνομα και την διεύθυνση του προσώπου, το οποίο διαμένει στην Κύπρο και έχει εξουσιοδοτηθεί από τον καταθέτη να δέχεται επιδόσεις εγγράφων και ειδοποιήσεων, και

(ii) Δήλωση του καταθέτη περί αποδοχής δικαιοδοσίας των κυπριακών δικαστηρίων.

(2) Στην αίτηση επισυνάπτεται υποχρεωτικώς η απόδειξη καταβολής στον Έφορο του τέλους καταχωρήσεως της τοπογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 22.

(3) Εφόσον η αίτηση πληροί τους όρους των εδαφίων (1) και (2), γίνεται δεκτή για κατάθεση, θεωρείται κανονική, της απονέμεται ημερομηνία καταθέσεως και εγγράφεται στο Βιβλίο Αιτήσεων.

(4) Εντός τεσσάρων μηνών από την κανονική κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να υποβάλει στον Έφορο τα εξής συμπληρωματικά στοιχεία, οπότε η αίτηση θεωρείται πλήρης:

(α) Τα σχέδια ή τις εικόνες, στις οποίες αναφέρεται η περιγραφή,

(β) εφόσον υπάρχει, το υλικό που αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της τοπογραφίας,

(γ) το έγγραφο νομιμοποιήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο ο υποβάλλων την αίτηση εξουσιοδότησε προς κατάθεση,

(δ) απόδειξη καταβολής τέλους δημοσιεύσεως σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 22.

(5) Αν, μετά την πάροδο της προθεσμίας του εδαφίου (4), ο Έφορος διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της αιτήσεως δεν έχουν συμπληρωθεί, η αίτηση θεωρείται ως μη κατατεθείσα.

(6) Δεν επιτρέπεται η επιβολή πρόσθετων διατυπώσεων για την παροχή ή τη διατήρηση της προστασίας.