Απόρρητο τοπογραφίας

13.—(1)(α) Κατά την κατάθεση στον Έφορο των στοιχείων που αναφέρονται στη παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 12, εάν ο καταθέτης δηλώσει ότι πρόκειται για εμπορικό απόρρητο, ο Έφορος απονέμει το χαρακτηρισμό «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» και τα σφραγίζει σε ειδικό φάκελο.

(β) Τα απόρρητα στοιχεία δε γνωστοποιούνται ούτε γίνονται προσιτά στο κοινό.

(γ) Η γνωστοποίηση απόρρητων στοιχείων συνιστά ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Το απόρρητο του εδαφίου (1) αίρεται κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου για τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία συμμετέχουν σε δικαστική διαδικασία σχετικά με την ισχύ ή την παραβίαση των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από προστατευόμενη τοπογραφία.