Πιστοποιητικό καταχωρήσεως

14.—(1) Αν η αίτηση καταχωρήσεως τοπογραφίας είναι από τυπικής πλευράς κανονική και πλήρης, σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 12, ο Έφορος χορηγεί πιστοποιητικό καταχωρήσεως τοπογραφίας προϊόντος ημιαγωγών, χωρίς προηγούμενο έλεγχο των όρων του άρθρου 3, με ευθύνη του καταθέτη.

(2) Τα βασικά στοιχεία του πιστοποιητικού καταχωρήσεως καταχωρούνται στο Μητρώο.

(3) Στοιχεία της αιτήσεως για καταχώρηση τοπογραφίας, για την οποία χορηγήθηκε από τον Έφορο πιστοποιητικό καταχωρήσεως, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Για τη δημοσίευση καταβάλλεται στον Έφορο τέλος δημοσιεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 22.

(4) Εφόσον ο καταθέτης το ζητήσει, ο Έφορος του χορηγεί και αντίγραφο του πιστοποιητικού, μαζί με τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτό.

(5)(α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, από την ημερομηνία χορηγήσεως πιστοποιητικού καταχωρήσεως οποιοσδήποτε δύναται να ζητήσει αφού καταβάλει τα σχετικά τέλη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 22, πιστοποιημένα αντίγραφα της αιτήσεως και των συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν την προστατευόμενη τοπογραφία.

(β) Για τη χορήγηση πιστοποιημένων αντιγράφων από τον Έφορο επιβάλλονται τέλη, σύμφωνα με το άρθρο 22.