Περιεχόμενο δικαιώματος

15.—(1) Ο δικαιούχος τοπογραφίας αποκτά με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:

(α) Αναπαραγωγή τοπογραφιών προστατευομένων σύμφωνα με το άρθρο 3,

(β) Εμπορική εκμετάλλευση ή εισαγωγή προς το σκοπό αυτό μιας τοπογραφίας ή ενός προϊόντος ημιαγωγών που κατασκευάζεται με τη χρησιμοποίηση της προστατευόμενης τοπογραφίας.

(2) Το κατά την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) δικαίωμα απαγόρευσης εμπορικής εκμετάλλευσης ή εισαγωγής προς το σκοπό αυτό μιας τοπογραφίας ή ενός προϊόντος ημιαγωγών που κατασκευάζεται με τη χρησιμοποίηση της προστατευόμενης τοπογραφίας, δεν ισχύει μετά τη διάθεση στην αγορά της Κύπρου ή ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της εν λόγω τοπογραφίας ή του εν λόγω προϊόντος ημιαγωγών από πρόσωπο που δικαιούται να εγκρίνει την εμπορία του ή με συναίνεση του προσώπου αυτού.

(3) Αυτός που εκμεταλλεύεται εμπορικά προϊόν ημιαγωγών ή τοπογραφία και δε γνώριζε ή δεν είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν ή η τοπογραφία προστατεύεται στην Κύπρο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει αντίστοιχης νομοθεσίας, δικαιούται να συνεχίσει την εν λόγω εμπορική εκμετάλλευση.

(4) Ο δικαιούχος προστατευόμενης σύμφωνα με το εδάφιο (3) τοπογραφίας δικαιούται να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο εύλογη αποζημίωση για ενέργειες που έγιναν αφότου το κατά το εδάφιο (3) εκμεταλλευόμενο την τοπογραφία ή το προϊόν ημιαγωγών πρόσωπο έλαβε γνώση ή είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν ημιαγωγών προστατεύεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.