Περιορισμοί

16.—(1) Δεν μπορούν να απαγορευθούν κατά την έννοια του άρθρου 15 από τον δικαιούχο της προστατευόμενης τοπογραφίας οι εξής δραστηριότητες

(α) Η ιδιωτική αναπαραγωγή ή χρήση της τοπογραφίας για μη εμπορικούς σκοπούς,

(β) Η αναπαραγωγή τοπογραφίας με σκοπό την ανάλυση ή τη διδασκαλία των αρχών, των διαδικασιών, των συστημάτων ή των τεχνικών που είναι ενσωματωμένες στις τοπογραφίες ή των ίδιων των τοπογραφιών.

(2) Σε περίπτωση που τυχόν ανάλυση και αξιολόγηση προστατευόμενης τοπογραφίας σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) οδηγήσει σε δημιουργία άλλης τοπογραφίας, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, τα δικαιώματα που απορρέουν από την προστατευόμενη τοπογραφία δεν επεκτείνονται στη νεοδημιουργημένη τοπογραφία.