Διάρκεια προστασίας

17.—(1) Με την καταχώρηση, μία τοπογραφία που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, προστατεύεται από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρήσεως στον Έφορο.

(2) Σε περίπτωση που η ημερομηνία της πρώτης εμπορικής εκμεταλλεύσεως της τοπογραφίας έπεται της ημερομηνίας που ορίζει το εδάφιο (1), το εν λόγω δικαίωμα γεννάται από την ημερομηνία της πρώτης εμπορικής εκμεταλλεύσεως.

(3) Το κατά το άρθρο 15 δικαίωμα παύει να υφίσταται δέκα έτη μετά την πρότερη από τις εξής ημερομηνίες:

(α) Το τέλος του ημερολογιακού έτους της πρώτης εμπορικής εκμεταλλεύσεως της τοπογραφίας οπουδήποτε στον κόσμο, ή

(β) το τέλος του ημερολογιακού έτους της υποβολής στον Έφορο της κανονικής αιτήσεως καταχωρήσεως.

(4) Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, το οποίο γεννάται σύμφωνα με το εδάφιο (1), παύει να ισχύει εάν δε γίνει εμπορική εκμετάλλευση της τοπογραφίας οπουδήποτε στον κόσμο εντός δεκαπέντε ετών από την ημερομηνία του πρώτου καθορισμού ή κωδικοποιήσεως της τοπογραφίας.