Μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει συμφωνίας ή κληρονομικής διαδοχής

8.—(1) Το δικαίωμα για καταχώρηση τοπογραφίας και τα δικαιώματα εκ της καταχωρημένης τοπογραφίας, τα οποία απολαύουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, και 6, δύνανται να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν.

(2) Η μεταβίβαση συντελείται με την καταχώρηση της έγγραφης συμφωνίας στο Μητρώο.

(3) Στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, η μεταβίβαση συντελείται—

(α) Με την καταχώρηση στο Μητρώο δηλώσεως διανομής από διαχειριστή περιουσίας, συνοδευόμενης από πιστό αντίγραφο διατάγματος διαχειρίσεως ή διαχειρίσεως μετά συνημμένης διαθήκης· ή

(β) με την καταχώρηση στο Μητρώο δηλώσεως διανομής από εκτελεστή διαθήκης, συνοδευόμενης από πιστό αντίγραφο εγγράφου επικυρώσεως διαθήκης· ή

(γ) με την καταχώρηση στο Μητρώο πιστοποιητικού κληρονόμων, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 29 του περί Διαχειρίσεως Κληρονομιών Νόμου.

(4) Μεταβίβαση δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) δημοσιεύεται περιληπτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.