Δημιουργός τοπογραφίας— Καταθέτης αιτήσεως καταχωρήσεως

4.—(1) Τα δικαιώματα εκ της τοπογραφίας δυνάμει του παρόντος Νόμου, ήτοι η αξίωση για καταχώρηση της τοπογραφίας στο Μητρώο και τα δικαιώματα που απορρέουν από καταχωρημένη τοπογραφία, γεννώνται υπέρ του δημιουργού της τοπογραφίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 5 έως 8.

(2) Όποιος καταθέτει στον Έφορο, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 12, την αίτηση καταχωρήσεως τοπογραφίας, θεωρείται ο δημιουργός της, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18.

(3) Εντός των δύο επόμενων ετών από την πρώτη εκμετάλλευση μιας τοπογραφίας ο δημιουργός της τοπογραφίας οφείλει να καταθέτει αίτηση καταχωρήσεως της τοπογραφίας στον Έφορο. Στην αντίθετη περίπτωση η αίτηση θεωρείται εκπρόθεσμη, δε χορηγείται ημερομηνία καταθέσεως από τον Έφορο και δικαιώματα εκ της τοπογραφίας δε γεννώνται.