Δημιουργία τοπογραφίας από περισσότερα του ενός πρόσωπα

5.—(1) Αν δύο ή περισσότεροι δημιούργησαν την τοπογραφία από κοινού και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, τα δικαιώματα εκ της τοπογραφίας ανήκουν σε όλους εξ αδιαιρέτου. Η κατάθεση της αιτήσεως καταχωρήσεως στον Έφορο γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό όλων των συνδημιουργών. Κάθε συνδικαιούχος έχει το δικαίωμα να επιμελείται την προστασία της κοινής τοπογραφίας και να μεταβιβάζει ελεύθερα τη μερίδα του.

(2) Αν δύο ή περισσότεροι δημιούργησαν την τοπογραφία ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, τα δικαιώματα εκ της τοπογραφίας ανήκουν σ' εκείνο, ο οποίος κατέθεσε πρώτος αίτηση για καταχώρηση της τοπογραφίας στον Έφορο.