Τοπογραφία στο πλαίσιο σχέσεως εργασίας ή άλλης σχέσεως

6.—(1) Όταν οι τοπογραφίες δημιουργούνται στο πλαίσιο σχέσεως εργασίας του δημιουργού, τα δικαιώματα εκ της τοπογραφίας παρέχονται στον εργοδότη του δημιουργού, ο οποίος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρείται ως ο δημιουργός, εκτός εάν η σχετική σύμβαση ή οι όροι εργασίας προβλέπουν το αντίθετο.

(2) Όταν οι τοπογραφίες δημιουργούνται στο πλαίσιο άλλης συμβάσεως εκτός από σύμβαση ή σχέση εργασίας, τα δικαιώματα εκ της τοπογραφίας παρέχονται στο συμβαλλόμενο, ο οποίος παρήγγειλε την τοπογραφία, εκτός αν η σύμβαση προβλέπει το αντίθετο.