Αντικείμενο προστασίας

3.—(1) Οι τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφόσον—

(α) Αποτελούν προϊόν διανοητικής προσπάθειας του δημιουργού τους, και

(β) δεν αποτελούν κοινοτυπία στη βιομηχανία ημιαγωγών.

(2) Τοπογραφία προϊόντων ημιαγωγών που αποτελείται από στοιχεία, τα οποία είναι κοινότυπα στη βιομηχανία ημιαγωγών, προστατεύεται μόνον εφόσον ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών, στο σύνολο του, πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Η κατά τα ανωτέρω προστασία των τοπογραφιών καλύπτει μόνο την ίδια την τοπογραφία και δεν επεκτείνεται σε καμία άλλη από τις αρχές, τις διαδικασίες, τα συστήματα, την τεχνική ή τις κωδικοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες είναι ενσωματωμένες στην τοπογραφία αυτή.