Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο—

«Βιβλίο Αιτήσεων» σημαίνει το Βιβλίο που καθορίζεται στο άρθρο 11· «εμπορική εκμετάλλευση» σημαίνει την πώληση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο εμπορικής διαθέσεως ή προσφορά για τους σκοπούς αυτούς·

«Έφορος» σημαίνει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει διορισθεί να ασκεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες και να εκτελεί όλα ή μερικά από τα καθήκοντα του Εφόρου·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο που καθορίζεται στο άρθρο 11· «προϊόν ημιαγωγών» σημαίνει την τελική ή ενδιάμεση μορφή κάθε προϊόντος, το οποίο συγκεντρώνει σωρευτικά τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:

(α) αποτελείται από σώμα υλικού που περιλαμβάνει ένα στρώμα ημιαγωγού υλικού·

(β) έχει ένα ή περισσότερα στρώματα, αποτελούμενα από αγωγό ή μονωτικό ή ημιαγωγό υλικό, και διευθετημένα σύμφωνα με προκαθορισμένη τρισδιάστατη διάταξη· και

(γ) έχει προορισμό να εκτελεί ηλεκτρονικές λειτουργίες, είτε αποκλειστικά, είτε μαζί με άλλες λειτουργίες· «τοπογραφία» σημαίνει την τοπογραφία προϊόντος ημιαγωγών «τοπογραφία προϊόντος ημιαγωγών» σημαίνει σειρά συναφών εικόνων, ανεξαρτήτως του τρόπου, με τον οποίο αυτές είναι καθορισμένες ή κωδικοποιημένες, στην οποία—

(α) οι εικόνες αναπαριστούν τη τρισδιάστατη διάταξη των στρωμάτων, από τα οποία αποτελείται ένα προϊόν ημιαγωγών·· και

(β) κάθε εικόνα περιλαμβάνει την διάταξη ή τμήμα της διατάξεως μιας επιφάνειας του προϊόντος ημιαγωγών σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής του.